زمانۀ کج همایون شاه عالمی

زمانۀ کج
سپرده ایم کجــــانرا به این زمــانۀ کج
دوام ِ عمر ندارد ســــــــتون ِ خانۀ کج
ز پول طــفل یتیمی مکن تو خانه و در
ببین که بیضه بیُفــــتد ز آشــــــیانۀ کج
ز تیغ چــــشم ِ شیاطـین حذر بنمــــای
چو آتشست حســــــادت بَدان زبانۀ کج
کمان ِ کینه شکن در نهــــــانخانۀ عجز
هدف خطـــاست همی تیر را نشانۀ کج
مکن حصول متاع از رۀ فریب و دغل
که قاتل است کمان هم از آن میـانۀ کج
به ضعف خاک بیا یکدم اعـتراف بکن
صـــــدای کبر میاور مکن بهــــانۀ کج
فریب حرف زمشّاطه های چرخ مخور
که تار ِ مــــوی ترا میبرد بشـــــانۀ کج
کمر به صدق ببندی اگر براست روی
ندیدی بار بیفــتد همـــــــه ز شانۀ کــج
ببین که قطــــــرۀ گندیده کرده چاه تباه
شکسته شاخ ِ درختی هم از جوانۀ کج
هرآندمی که (همایون) بگفته حق بخدا
زبان خــــــشم میاور ز آســــــتانۀ کج
20 فبروری 2012 م
کرنرزول – کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.