زلیخای زمان – ملا عبدالواحد واعظی

زلیخای زمان
یار من امشب ز سفر آمده
ماه زیبایم به چکر آمده
آسمان دل گرفته نور او
در فضای چرخ انور آمده
غلغله افتاده اندر ماه مهر
نازنین با چشم عبهر آمده
چشم بربندید زلیخای زمان
دل ربای قلب دلبر آمده
بوی خوش اورسیددل زنده شد
گر چه او با رنگ دیگر آمده
از دل یوسف رمیده رنج غم
چون زلیخا تاج بر سر آمده
چشم شهلایش دل عالم ربود
چشم او چون روز محشر آمده
مثل او هرگز ندیده چشم دل
آن پرنس ماه و منظر آمده
عندلیبان تشنه ئ حسن تو شد
در کنار حوض کوثر آمده
شهردل امشب گرفته بوی خوش
دلبرم با عطر و عنبر آمده
آمده در گنج دل یک اشرفی
گوهری از معدن زر آمده
کام دل از لطف اوخواهم گرفت
چون که از دنیای هنر آمده
شکرگویم واعظ شیرین سخن
یار من با گنج و گوهر آمده

Hits: 4

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.