زلف نگار سید همایون شاه عالمی

زلف نگار
ای پریچهر ه دلم را دگر اینجا مگداز
عشوه کم کن منما وعده ی فردا مگداز
چشم امید به وصل تو به در دوخته باد
تن ما را ز غم عشق به دنیا مگداز
لخت خون ِ جگر از چشم برون می آید
به یکی نیم نگه ساغر و مینا مگداز
آتش ِ چشم ِ تو در خرمن دنیایم زد
لب ِ پیمانه مسوزان ز صهبا مگداز
سر خاکستر ِ ما بند در آن زلف سیه
به سر ِ دام ِ بلا عاشق ِ شیدا مگداز
گفتی با بوسه ی یکشب بگدازی لب ما
جام ِ لب پیش بیاور دل ِ ما را مگداز
ماجرای ست (همایون) سخن زلف نگار
زآفتابش دگر این سینه ی صحرا مگداز
16 سپتمبر 2008 م
کابل، افغانستان

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.