زلال ِ دل سید همایون شاه عالمی

زلال ِ دل
مـــــزاحــم است ببین مــــدعی خیال ِ مرا
ندیده آئـــیـــنـــۀ این دل ِ زلال ِ مــــــــــرا
هر آنـــچــــه بیش بدیدســـــت سادگی ِ دلم
سپرده بر سر ِ خود بیشــــتر قـــــتال ِ مرا
مرا که کــــسب نباشد بجز خـــزانۀ ِ عجز
نکرده فهــــم درون مایۀ ِ کمــــــال مــــرا
عــــروج ِ حسن ِ سخن از خـــیال یار آمد
ز عمـــق دیده ندیدست آن جمــــــال ِ مـرا
بزور و جــــــبر کشد در بســــاط ِ نادانی
همی حــــرام کند ساحــــۀ ِ حـــــلال مـرا
قـبای عشق نزیبد به جان بولهـــــــــوسان
شعـــور ِ کــــبر نداند رۀ وصـــــال ِ مرا
به دل رسید ز گرمـــیی الفـــتش سخـــنی
کمــــند ِ عشق در افتاده بین غـــزال ِ مرا
به داغ لاله ِ صـــــحرایی ِ دلـــــــــم بنگر
نسیم عشق پراکـــــنده شد شمــــــال ِ مرا
به وصـــــل یار کشد آخر این نوای ِ امید
حقــــیقـتیــــست سراپردۀ ِ محــــــال ِ مرا
به مدعـــاست چرا مدعی ز کثرت ِ کذب
ببین جـــــواب ندارد گهی ســــــؤال ِ مرا
مکن تو شکوه (همایون) ز فتنه های عدو
که ذات ِ قدس بداند همــــــــیشه حال مرا
19 فبروری 2012 م
کرنرزول کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.