زبان عشاق حسین پژمان بختیاری

با خموشی‌ها در این محفل مرا
گفتگویی دلنشین با دلبرست
خواب مژگان جنبش ابروی دوست
در بیان عشق صدها دفترست
هر تبسم،هر تغافل،هر نگاه
عاشقان را ترجمانی دیگرست
گر لب عاشق ز گفتن‌ها تهی است
گوش معشوق از شنیدنی‌ها پرست
با نگاهی قصه‌ها گویند از آنک
یک نگاه از صد زبان گویاترست
پژمان بختیاری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.