زبان دری – سید احمد حدیث

به مناسب بزرگداشت از زبان دری که چهاردمین زبان جهان شناخته شد.
دری گویم دری در گران است
دری چون آفتاب این جهان است
تو بودی در سخن آغاز مولود
که تامرگم تو باشی این بیان است
سید احمد حدیث
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.