زاهد به بهشت عدن، جا می‌خواهد – قدسی مشهدی

زاهد به بهشت عدن، جا می‌خواهد
صوفی، جام جهان‌نما می‌خواهد
پرسند گر از من که چه خواهی ز خدا
من می‌گویم آن چه خدا می‌خواهد
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.