روز حسین – صادق سرمد

روز حسین
ز ایام نامور که همه ثبت دفتر است
امروز دیگر و دگر ایام دیگر است
امروز دیگر است ز ایام نامدار
کامروز را فضیلت بسیار در بر است
امروز اگر چه روزی از جمله روزهاست
از صد هزار روز و مه و سال برتر است
تاریخ چیست؟ صفحه‏ای از عالم بزرگ
امروز با بزرگی عالم برابر است
تاریخ چیست؟ اکبر ایام روزگار
وامروز را نگر که ز تاریخ اکبر است
یک روز روز کورش و داراست در جهان
یک روز روز دولت کسری و قیصر است
چون روزگار قیصر و دارا به سر رسید
یک چند روزگار به کام سکندر است
پیمانۀ حیات سکندر چو گشت پر
معلوم شد که آب حیات مکدر است
روز سران سرآمد و شد روز سروری
کش روزگار بر سر ایام سرور است
امروز را به خون شهیدان نوشته‏اند
روز حسین، کشتۀ تیغ ستمگر است
روز علی سر آمد و روز حسین گشت
روز پسر چو روز پدر حیرت‏آور است
روز حسین روز رسول است و اهل‏بیت
روز حسین روز حق و روز داور است
امروز کربلا را بی حد بود قتیل
امروز دشت مارهی را کشته بیمر است
هر جا قدم نهی سر بی تن به پای توست
هر سو نظر کنی تن بی دست و بی سر است
یک جا فتاده بر سر نعش پسر پدر
یک جا به روی نعش پسر خفته مادر است
یک سوی خواهر است به سوی برادران
سوی دگر برادر، گریان خواهر است
این نیست کربلا که بلا خیز شد چنین
این صحنۀ قیامت و صحرای محشر است
این ماهی شناور در موج بحر نیست
این نعش اکبر است که در خون شناور است
این بال و پر به خون زده صید پریده نیست
این تیر خورده کودک نوزاد اصغر است
این بر فراز نی سر سبط رسول نیست
این بر فراز چرخ برین مهر انور است
خاتون کربلاست که ام‏المصائب است
این زینب است و خواهر عباس و جعفر است
دردا و حسرتا که ز بی مهری سپهر
افتاده در خیام حرم هرچه آذر است
امروز تشنگان را در جام، جای آب
اشک است و خون که چشمه‏ی آن دیدۀ تر است
امروز هر چه بود بر آل‏علی گذشت
تا خود بر آید آنچه به فردا مقدر است
یک روز روز حاصل ایام آدمی است
جز آن هر آن چه روز گذارد مکرر است
آن روز روز خدمت خلق است بهر حق
خرم کسی که خدمت خلقش میسر است
پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست
جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است
آغاز شد حیات حسینی به مرگ او
وین قصه رمز آب حیات است و کوثر است
مرد خدای تن به مذلت نمی‏دهد
کانسان به کسب عزت و ذلت مخیر است
آن کس که در اقامۀ حق می‏شود شهید
عمر ا بد نصیب وی از موت احمر است
روزی که مرد حق به حقیقت کند قیام
آن روز، روز رجعت آل پیمبر است
سربازی حسین و سرافرازی حسین
امروز زینت سر هر تاج و افسر است
امروز روز عزت و اقبال سرمدی است
و آن را که فیض دولت «سرمد» مقرر است
تا حشر بر قیام حسینی درود باد
کاین درس زندگی بشر تا به محشر است
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.