روزی که بکوی میفروشان بردند – مشتاق اصفهانی

روزی که بکوی میفروشان بردند
از جام نخست عقل و هوشم بردند
از باده‌چان دوش خراب افتادم
کز میکده امروز بدوشم بردند
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.