رنگین کمان – عزیزه عنایت

رنگین کمان
خــرگـۀ ابرو قطره قطره باران است
شاخۀ گل بدست بـاد، لرزان است
خـیمـۀ زرد وســرخ وســبز فــلـــک
همچو رنگــین کمان نما یان اسـت
بـــاد تنـــد و هـــوای نــرم خــــزان
قــــاصـــد رفتـــن بهـــاران اســـت
نیست دیگــــر گل و هـــوای چمن
سفـــر بـلـبــل از گلســـان اســت
رخــت بنــدد زبــــاغ، اهــل طـــرب
وانکـه از ره رســـد زمستان است
میـرســد بـــردرء غــریـــب وطـــن
رنج و محنــت کـزان گـریزان است
وهــــم دارد زفقــــروکـلـبــۀ سـرد
گـه، اشکـش بـدیـده پنهـان است
غـــم او کــودکی بـــرهنــه تنــش
به سراندیشه اش زمستان است
نیــست فــارغ زرنــج و درد حیــات
چونکه دستی تهی و حیـران است
رهبــری،تــــازه گــام و تــازه نـفس
حـال جــو، هــرکجـا غـریبان است
شاد کن هر دلی شکستــه ای را
گـرمـــرادت دعــای آنــان اســـت
کــی عزیزه زغـــم شــود فـــارغ
تـا که هم میهنم پــریشـان اسـت
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.