رنگین چمن سید همایون شاه عالمی

رنگین چمن
حسنت به خیــــــــالاتم رنگین چمنی دارد
وآن رایحــــــــۀ زلفـت مشک ِ ختنی دارد
مســــــتانه نگاه ِ تو افســــــــــانه براندازد
دیوانۀ وصــــل ِ تو کــــــــوته رَسَنی دارد
در سحـــــر همی بندد چشم تو به افسونی
چون گـــــــل تن زیبایت نازک بدنی دارد
زآهـــــــنگ و نوای ما بنشسته صدای ما
دیدی که تزرو ِ دل هم نغمــــــه زنی دارد
آرایش چشمــــــانت آســـــــــایش دیدم شد
وآن سرمۀ مــــــژگــانت کیف وطنی دارد
در گفــــــتۀ شیرینت پنهـــان شده تمکینت
یاقــــوت لبان ِ تو رنگ ِ یمـــــــــنی دارد
تا بلبل ِ عجــــــز دل افــــسانه کند وردش
در صفحــــــۀ عرفـــانی ویس قرنی دارد
تا چــــشم دلم وا شد آئینه فـــــــــــریبا شد
در فـــقر سر سودا افکـــــــار ِ غنی دارد
از مفتی و از زاهد وز محـتسب و قاضی
کم جوی محــــــبت را قلب چــــدنی دارد
در عـــشق بیا بنگر انوار رخ جــــــــانان
این شمع جهـــــان آرا خوش انجمنی دارد
اندر دل ِ نای ِ ما نیزار همی جــــــــــوشد
بیهوده نه این لب ها شیرین سخـــنی دارد
تا عشق (همایون) شد افکار دگرگون شد
ورد ِ لب ِ دیوانه گفــــــــــــــتار فنی دارد
28 اگست 2010 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.