رفت از برم آن یگانه دیدی که چکرد – مشتاق اصفهانی

رفت از برم آن یگانه دیدی که چکرد
دلبر بسر بهانه دیدی که چکرد
افکند بصد مرحله‌ام دور از یار
دور فلک و زمانه دیدی که چکرد
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.