رفتی و دل از غمت فکارست هنوز نوایی

 رفتی و دل از غمت فکارست هنوز نوایی

shares