رفتی و دل از غمت فکارست هنوز نوایی

 رفتی و دل از غمت فکارست هنوز نوایی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares