راغلـــه د اور په پلمــــــه ، کيناسته د کور مېرمن شوه – الهام الدېن قېام

راغلـــه د اور په پلمــــــه ، کيناسته د کور مېرمن شوه
دا بيا زموږ د دسترخوان ، هم مو د شکور مېرمن شوه
دا ميرات مړي مـــو د ټول واک او دستور مېرمن شوه
د کـــور مــيړونه ګواښوي دومــــره د زور مېرمـن شوه
*******************
اوس مــو کالـــه کـــې د پلمــو په سر ناندرۍ جوړوي
هره خــــبره شــــور ته وړي ، ډېره د شــور مېرمــن شوه
اوس يې د اور لـــمبې په ﻻس کې دي پرې لوبې کوي
موﻻ دې خير کړي راته ، دا خو د سره اور مېرمن شوه
قـــــيامــــه پام کـــــــوه لږ خــــــــيال دې د بانډې وساتــه
اوس دې بانډې درچور کوي چې دا چور مېرمن شوه
الحاج الهام الدين قيام ، والدورف _ جرمني
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.