د لوی خدای دا اراده وه – احمد شاه ابدالی

د لوی خدای دا اراده وه
چې زه مشر کړمه ستاسو
له همدغه مرسته غواړم
غوښت مې دی په دواړو لاسو
چې پښتون بیا را ژوندې کړم
لکه و چې هسې بیا سو
ټوله یو لاس یو ولس سو
بیګانه له ملکه باسو
یو د بل په ژبه پوه شو
چې موږ څه یو څه به شونه
د ژوندون لارې دي کومې
موږ به کومې خواته ځونه
که موږ یو له بله پوه شو
نور کارونه ټول آسان دی
ضروری تر هر څه موږ ته
پیزندل لومړی د ځان دی
ځان به ویښ کړو هری خواته
هری خواته غلیمان دي
یو پر بل مو سره وژني
وایي دوستان یو دښمنان دي
زموږ زلمیان وینو کې رغړي
دوی چکچکی کړی خندا کړي
منتظر دي هغه وخت ته
چې به کله موږ تباه کړي
زه یم ستاسی تاسي زما یاست
په وحدت خدای خوشحالیږي
آ ولس چې لاس یې یو وي
ژر مقصد وته رسیږي
هم په علم هم په توره
له هیچانه نه پابیږي
که کرهنه ودانی ده
یو د بل په مرسته کیږي
که پوهنه که عظمت دی
که میړانه شان، شوکت دی
ودانی یا که عزت دی
ثمر هر یو د وحدت دی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.