دیوانگی سید همایون شاه عالمی

دیوانگی
این حالت دیوانگی هوشیار نداند
این شعله ی عشقست که بیمار نداند
صد قافله ی اشک اگر میرود از چشم
دریا ز دل ِ عشق که بسیار نداند
این سو اگر امواج ز دریای سر شکست
آن سو به دلم موج به جز نار نداند
خاکستر ِ عشقیم و برد باد به هر سو
هر چند اگر منزل ِ دلدار نداند
اینجا همگی خلق تجمل گذران اند
دهری سخن عشق به یکبار نداند
چندان به سرم ریخته سودای محبت
دیوانه ی عشق است دگر کار نداند
مخمور به عشقیم بیاور می ِ عشاق
شور ِ سر ِ منصور به جز دار نداند
دیوانه و میخانه و ویرانه و سودا
این کشتی ِ مجهول ز ابحار نداند
عشقست درین خانه ِ دل خالی زاغیار
بام و در و دروازه و دیوار نداند
گفتار (همایون ) که به دیوانه بماند
جز عشق ببینید که گفتار نداند
22 می 2007
جورجیا، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.