دین عشق سید همایون شاه عالمی

دین عشق
بویم آن موی عنبرین ترا
بینم آن چشم ِ نازنین ترا
خنده ات زندگی همی بخشد
بوسم آن روی مه جبین ترا
آسمان ِ دلم به امید است
بوسه آرد بسی زمین ترا
خاتم روی را لب شکرین
زینت عشق شد نگین ترا
حسرت بوسه های ناب کنم
ارغوانِ لب ِ نمین ِ ترا
حلقه سازم بدست خویش شبی
بازوی برف ِ مرمرین ترا
ز سر ِ شوق بوسه ها بزنم
شاد سازم دل ِ حزین ِ ترا
گل ندارد بمو چو دست کشی
بوی پُر عطر آستین ِ ترا
لب ببوسم چنان که گوش کنم
دمبدم از لب آفرین ِ ترا
از فراقت ز گریه نالانم
نبینم چشم ِ آبگین ِ ترا
بیشک امروز ای (همایونشاه)
عشق دیدیم اصل دین ِ ترا
10 اکتوبر 2010 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.