دیده ی باز – خلیل الله خلیلی

دیده ی باز
اینک آمد کاروان غیر چشمت باز دار
زشت و زیبایش ببین اینش بگیر آنش مگیر
علم وی تحصیل کن از مکروی دوری گزین
چشم بگشا گوش بر الفاظ بیجانش مگیر
شهد شرینش بنوش وزهر پنهانش مگیر
این کتاب عصر ما باشد معمای شگفت
هوش کن این درس دشوار است آسانش مگیر
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.