دو گوهر حسین پژمان بختیاری

نزد علم و هنر بهرهٔ کافی دارم
نزد جاه و جمال،حظ وافی دارم
آز آنچه بر نام نکویی بخشند
یک دیدهٔ پاک و قلب صافی دارم
پژمان بختیاری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.