دولتِ وصل سید همایون شاه عالمی

دولتِ وصل
گـــــــل رویت لطـــــــافتی دارد
چشمهـــــــایت ظــــرافتی دارد
نگـه ات این دلم به لرزه کــشاند
قـــامتت هــــم قـــــیامتـــی دارد
گـشته عطــــــار گیــسوانِ دراز
عطــــــر مــویِ تو نگهتی دارد
غنچۀ لــــب ز خنده گـــل بکنی
لعــــل ِ خمـــخانه ثــروتی دارد
به نوا هــــست تا تــــزرو دلـــم
غـــــزلم را چه قــــــربتی دارد
به من افــــتاد گر عنایتِ وصـل
در پی اش دردِ فـــــــرقتی دارد
پیشِ تو جــــــرئتِ سخـــن نَبوَد
با تو صــــحبت نزاکــــتی دارد
سرِ من هم فــــدای حسن تو باد
عاشــــــــق تو شهــــامتی دارد
منظـــر ِ دید در نگـــــاه ِ تو باد
خنده هـــــــایت محـــــبتی دارد
مکن آزار انتظــــــار بس است
آفــــــتاب ِ تو طلــــــعتی دارد؟
عشق را کم بکـــــش برسوایی
عــــــاشقت دانی عــــزتی دارد
شده لــــــــبریز انتظــــــار مرا
کاسـۀ صــــبرهمـــــــــتی دارد
گر(همایون) رسد بوصل نگـار
از رخش گـنج و دولــــتی دارد
28 اگست 2013 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.