دوستان! وقت عصیرست و کباب – منوچهری دامغانی

دوستان! وقت عصیرست و کباب
راه را گرد نشانده ست سحـاب
سـوی رز بـایـد رفـتـن بـه صـبـوح
خویشتن کردن مستان و خراب
نیمجـوشـیده عـصـیر از سـر خـم
درکشیدن، که چـنینست صواب
رادمــردان را هــنــگــام عــصــیــر
شـاید ار می نبـود صافی و ناب
تــا دو ســه روز دریــن ســایـه رز
آب انــگــور گــســاریــم بــه آب
بـــفـــروزیــم هـــمـــی آتـــش رز
گـسـتـرانـیم بـر او سـرخ کـبـاب
تــاک رز بــاشـدمـان شـاســپــرم
بـرگ رز بــاشـد دسـتـار شـراب
نــقــل مــا خــوشــه انـگــور بــود
از بــر سـر بــر چــون پــرعـقـاب
بـانگ جـوشـیدن می بـاشـدمـان
نـالـه بــر بـط و طـنـبـور و ربــاب

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.