دوری حسین پژمان بختیاری

دیدند جهانیان که یاری دارم
با طرهٔ دلکشش قراری دارم
با دست حسادت از تو دورم کردند
بازآ و ببین چه روزگاری دارم
پژمان بختیاری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.