دنیا همه سر بسر ترا خواسته گیر – حکیم عمر خیام

دنیا همه سر بسر ترا خواسته گیر
صد گنج بزر و گوهر آراسته گیر
پس بر سر آن گنج چو بر صحرا برف
روزی دو سه بنشسته و برخاسته گیر
دا دنیا هغسې بوله چې ته هر څه غواړې ستا وي
سل د زرو خزانې وي د غمونو درته شا وي
ته به پروت پر خزانو یې لکه واوره پر دښتونو
دوی یا درې ورځې به ناست یې بیا به هر څه نیمه خوا وي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.