دنیای بیوفا سید همایون شاه عالمی

دنیای بیوفا
غممخور ایدل خدا خود دلگــــــــشایی میکند
در مـــیان شب سیاهی روشــــــــــنایی میکند
مهـــربان گـــردد برایت از وفور رحمــــتش
سنگ هــــای پُر مــــلامت مومــــیایی میکند
صـبرهمچون آب از سنگ ریگ میآرد برون
کــــم بنال از آنکه مـــــــــردم ناروایی میکند
دی اگر دعوای شاهــی بود دراین امــروزها
بنده قارون گــــشته اینجا خود خـــدایی میکند
هر کجا صدق است ظاهر مطلبی دارد نهــان
هر کجــــــــا زهد است سودا از ریایی میکند
چهره ها امروز بینی در نقــــاب اندر نقـــاب
اهــــریمن هـــم با نقــــابی پارســـــایی میکند
نفس غالب گـــشته از بس دیدی با چشم سری
شاه را هم نیست عــــــــــزت تا گدایی میکند
منفعت اندر مــــیان شد گـــــر ببینی ایدریغ
آدمــــــــــــــی با پورِ شیطــــان آشنایی میکند
پر نشد جیب کـــــــسان امروز از دزدی ِ مال
کی حریص از حرص گاهی هم جدایی میکند
تا بهم بندی (همــایون) دیده را عمرت فناست
دانی این دنیا به هــــــــرکس بیوفایی میکند
10 جولای 2013 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.