دل نیست که در زلف پریشان تو نیست نوایی

 دل نیست که در زلف پریشان تو نیست نوایی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares