دل نادان سید همایون شاه عالمی

دل نادان
دلِ نادان امتحــــــــــــــان آوَرد
خبــــــر عــــشق بر زبان آوَرد
بخت سرمایه یی حـــــــیاتم داد
لذت ِ وصـــل در مـــــیان آوَرد
تن خاکی که عطـــر ذوق کشید
نگهــــت ِ عـشق بر روان آوَرد
تا که آهــنگ ِ دل ترانه کــــشید
یادِ آن یار ِ مهــــــــــربان آورد
راز ِ عشقش به ذره های وجود
شد سخنـــور کــه در بیان آورد
از خمـــوشی ِ چشم قصـــه فتاد
قطـــــرۀ اشک، ترجمــان آورد
دل ِ مـــن رفــــــت در تبسمِ یار
شور اندر مــیان ِ جــــــان آورد
جان و دلرا گرفت در کف خود
گــــــــریه باران ِ آسمـــان آورد
رفتم از خـــویش در جنون فکر
طرۀ ِ دوست ارمغــــــــان آورد
وصف دلـــدار شد سرودۀ عشق
صوت ِ مرغان ِ بوســـتان آورد
عشق آخــــر به عـــزلتم بکـشید
تیرِ عـــــرفان بر کمــــان آورد
من(همایون) شدم بوصف نگار
دل ِ من ذکــــرِ بیکــــران آورد
4 اکتوبر 2013 م
فِلسَک – آلمان
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.