دل می بری و خبر نداری که چه شد – حزین لاهیجی

دل می بری و خبر نداری که چه شد
زهرم دهی و به رو نیاری که چه شد
در ساغر بوالهوس که خاکش ستم است
خونین جگر مرا فشاری که چه شد؟
رباعیات حزین لاهیجی
www.facebook.com/rumibalkhi.af
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.