دل ز دستم احمد محمود امپراطور

دل ز دستم
دل ز دستم ربوده ای جانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
سخت نالان و دل گریزانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
سینه پر شد ز راز پنهانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
کودک مانده بین طوفانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
اشک خون پر شده بدامانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
داغ در دل بُود فراوانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
نعش جا مانده در بیابانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
لعل خون خورده ای بدخشانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
پیش دشمن نکن تو ارزانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
عاشق پاک لطف یزدانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
همچو یوسف فتاده زندانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
شب چراغ شب دوچشمانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
مصرع تا سرکنم دیوانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
سنگ و فولاد نیست انسانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
من نمک خورده ای نمک دانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
پیش پای تو جان به قربانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
نیست تابی کنی تو بهتانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
به هوا رفته است جولانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
از رقیبان دل هراسانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
به در کوی تو پریشانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
ناز کن تا کنی تو احسانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
جاده ای خون بود اسکانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
دست چپ آیی است دکانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
از جمع می کشان و رندانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
خس امید طاق مژگانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
غنچه ها را چو کاکل افشانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
بی تو من زندگانی نتوانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
نور خورشید خود بتابانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
سر کفیده و پای عریانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
رنجه از غیب گوی و شیطانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
بسمل تشنه کام ایمانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
در همه عمر باش مهمانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
سرو نازک خیال و سلطانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
گل زیبا باغ و بوستانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
تا ابد رو ز تو نگردانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
تک و تنها و خانه ویرانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
مکن از عشق خود پشیمانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
تابکی از تو من جدا بانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
طفل نو پای این دبستانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
امپراطور عشق و پیمانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
محمود اینجا کشید پایانم
سوختــم سوختـم بیا امشب
—————————
بامداد سه شنبه 18 حمل 1394 هجری خورشیدی که برابر می شود به 07 اپریل 2015 میلادی سرودم
کابل افغانستان
احمد محمود امپراطور

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.