دل دو نیم شد – سید احمد حدیث

دل دو نیم شد
عاشقانم بشنوید از دلبران شوخ و شنگ
بس که زیبا گشته اند همچون گل رعنا قشنگ
گر چه در سابق بدیدم تیر مژگانش سنان
حالیا با عصر نو شلیک دارند با تفنگ
آزرم دیدم همان چون دلبران پیش از این
حال می بینم به عاشق حمله دارند چون پلنگ
بچه های این زمان باشند چو دیوی مست خود
تا در آغوشش کنند غافل نباشند از درنگ
نیم عشق از دل چو باشد نیم دیگر بشنوید
فاش گویم نیم دیگر نام آن ملا شرنگ
نیم دل از دست رخسار نیم دیگر برده شد
غارت دلها نمودند با همان پتلون تنگ
هر جوانی بنگرد با این لباس مد روز
ناله اش از دل بخیزد چون رباب و نای و چنگ
دلبران این زمان هرچندکه رویش پرچین است
با کریم های زمان ماساژ سازند چون ترنگ
عاقبت دلها گرو شد پیش یار سرمه کش
دل چه باشد پیش دلدار جان بگیرند رنگ رنگ
سید احمد حدیث
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.