دلبرم احمد محمود امپراطور

دلبــــرم
دلبــــرم را عشقِ طوفانی کم است
نخـــره ها و کاکل افشانی کم است
دوستــی هـــــا در جهان بازاری شد
یـاری و پاســــی نمکدانی کم است
در زبــان هــــــر کس زند لافِ وفــــا
آشنــــا و دلبــــــــرِ جانی کم است
اعتبـــــــاری نیست در گفت و عمل
وعـــــده و پیمــــانِ قرآنی کم است
زخــــم ما تازه کنـــــد مرچِ فســــاد
نوشــــــدارو های درمانی کم است
زیـــــرِ نامِ مذهب و اســـــلام و دین
آنچه می بینی مسلمانی کم است
نالــــه می جوشد زخــــاک میهنـم
دشمنِ مـــــا را پریشانی کم است
دزد نامــــوسِ وطن چـــوکی نشین
قاضی و فرمـــــانِ زندانی کم است
بر دمـــاغِ سفلـــه ای قــــدرت طلب
آرزوی خانـــــــــه سامانی کم است
سفــــره ای ملت ندارد نـــان جــــو
خیـــال پلو از آش و بولانی کم است
مــال پاکستــــان و چین عالم گرفت
ارزشِ امــــــوالِ جاپــــانی کم است
تا جفنگِ شعـــــر نـــــو مرسوم شد
نکته سنجی و سخندانی کم است
آتش فرخنده زیـــــــــارت را بسوخت
حرمت بابای کیــــــــدانی کم است
ریشه کن شد باغ از دست شــــریر
چهارمغــز و توتِ تیشکانی کم است
درس می باید گرفتـــن از غـــــــرور
جرأت شاهـــدخت کوبانی کم است
زاغ آمـــــــد جای قمــــری بــــال زد
کبک را صـــوت و خرامانی کم است
لب کشال و منقــه بینـی شد فزون
مه رخِ زیبـــای شغنـــانی کم است
رهزنـــان تا جا گرفت در کوه و دشت
خیمه هـــــا و نای چوپانی کم است
مجلس رندانه شـــــده رقص و قمار
صوفیــــــان پاک و عرفانی کم است
بس خذف پوشی شده رسم و رواج
لاجـــــوردِ نغـــــزِ یمگانی کم است
قاتل و جانی به غـــرد همچـــو گرگ
مرحمت در جسم حیوانی کم است
قلب من میســــوزد از جـــرم و خطا
راست گویم عیب پوشانی کم است
در جوابِ جوهــــــــرِ ملـــکی سخن
هــر کسی را تابِ نیسانی کم است
آنچـــــه را محمود میـــــــدارد بیــان
گفتــه هایش را پشیمانی کم است
*****
سه شنبه 19 جوزا 1394 هجری خورشیدی که برابر میشود به 09 جون 2015 میلادی سرودم
کابل افغانستان
احمد محمود امپراطور

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.