دفتر دوستی – ملا عبدالواحد واعظی

دفتر دوستی

تا کی شود چشمم فتد در جمال دوست
دستم رسد به عزت والا کمال دوست

باور نبود که گاهی شود تا ببینمش
دایم بفکر دیدن خواب و خیال دوست

عمری گذشت و دفتر دوستی ورق زدم
تا که رسید نوبت فصل وصال دوست

بحریست بی کرانه به دنیایی معنوی
نخلیست پرثمر به امیداین نهال دوست

نیست التفات که سرو چمن را نگاه کنم
از دوستی عزت خوی و خصال دوست

واعظ صفت به جنب شهاب ایستاده ام
چشمم شده منور چشم هلال دوست

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.