دشنه ی خونبار همایون شاه عالمی

دشنه ی خونبار
خسته ام دیگر والله از مــــــردم بیمــــــارِ چرخ
کج روا دارد به هـــــــر سو کجرو مکار ِ چرخ
هر کجـــــا نادان بخندد بر سرِ دانا ز چـــــیست
خنده های جهل دارد مــــــردم ِ بیکــــــارِ چرخ
با بیان راستی هـــــــــــــا در ستیز آمد زمــــان
ســـــر بُریده از تنِ مــــا دشنه ی خونبار چرخ
ما محـــاطیم از وفــــور هـــر رواج ِ نا صحیح
چــــــون خط بطلان کشیده سوزن پَرکار چرخ
در تمیز مـا نگنـــجــــد اصل ِ تفکـــــیک ِ کسان
نم کـــــــشیده دور بنشین از ته ِ دیوار چــــــرخ
عـــــاقبت آب حیاتِ آدمی برجـــا گــــــــــذاشت
ذره یی خــــــاکـــــــستری از آتش ِ دوار ِ چرخ
میخرامد دور خود تا این زمین از بیخـودی
آفــتِ دوران آرد عـــــــــرضه در بازار ِ چرخ
مـــا زاوج ِ غفلتی در گفتگــــــوی ِ عـــــشرتیم
این فــــــــریب ِ خویش باشد از سرِ آزار ِ چرخ
ادعــــای ِ خود نمـــایی هر گلی دارد به خویش
خــــار بر سر میکشاند هر طرف گلزار ِ چرخ
گـــر زبان حق کشیدی بگذر از خود این زمان
چون سرِ منصـــــــور آرد تا به پای ِ دارِ چرخ
در خموشی رو(همایون) گوشه ی عزلت بمان
تا بکی ابراز داری قصه ی تکــــــــرار چرخ
جون 2001 م
ایلان – کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.