دشمن چه می کند؟ حسین پژمان بختیاری

راضی کنیم خاطر خود را به یاد تو
ما را اگر ز کرده پشیمان نمی‌کنی
گویی که دشمن تو نی‌ام من بیا بگوی
دشمن چه می‌کند که تو ای جان نمی‌کنی
بی‌پرده کام غیر روا می‌کنی ولی
جانم فدایت باد که پنهان نمی‌کنی
در سستی مبانی پیمان رود به کار
جهدی که در شکستن پیمان نمی‌کنی
شایستهٔ محبت اگر نیست دل بگوی
این خانه را برای چه ویران نمی‌کنی
گر او وفا نمی‌کند ای مدعی تو نیز
چیزی نثار مقدم جانان نمی‌کنی
پژمان بختیاری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.