دست حنا بوی – ملا عبدالواحد واعظی

دست حنا بوی

دنیایی دیگر آن خم ابروی تو دارد
اندیشه به دل گوهر بازوی تو دارد

دردشت قدمگاه تو این مرغ دل افتاد
هردم هوس دست حنا بوی تو دارد

صحرای دلم دامنه ئ صدق وصفا شد
آرامش آن مسکن آهوی تو دارد

در عالم دل نقش وفا مهر و محبت
این طینت پاک دولت دلجوی تو دارد

در قصر دل آرای تو گر جای نباشد
این سوخته جیگرقصدسرکوی تو دارد

از شام دو زلفان تو مهتاب برآمد
زنجیر سحر حلقه ئ گیسوی تو دارد

افسون شده ئ موج طلسمات وجودم
مستانه صفت چشمان جادوی تو دارد

سر تا به قدم عزتی ای حور بهشتی
این مهر و وفا خصلت نیکوی تو دارد

از بسکه مرا از غم تو خواب نیامد
کیفت خواب بستر زانوی تو دارد

این قلب صفا مهر و وفا شفقت واعظ
شهناز من از خلق شکر خوی تو دارد

Hits: 5

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.