در کشور ایجاد، ندانم چه گلستم – حزین لاهیجی

در کشور ایجاد، ندانم چه گلستم
دانم که صنمگاه بتان چگلستم
من بعد، بود دست من و چاک گریبان
نه دامن دلدار به دست و نه دلستم

غزلیات نا تمام حزین لاهیجی
www.facebook.com/rumibalkhi.af

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.