در کارگه کوزه گری کردم رای – حکیم عمر خیام

در کارگه کوزه گری کردم رای
در پایه چرخ دیدم استاد بپای
میکرد دلیر کوزه رادسته و سر
از کلۀ پادشاه و از دست گدای
د کلال په کار خانه کې تیره شپه مې څو شیبې وی
کوزه ګر پکښې ولاړ و جوړې کړې یې کوزې وی
ګرزولی یې پر لوښو هنرمندې کاري ګوتې
د پاچا سر یې په لاس کې ورسره د فقیر پښې وی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.