در وصف نوروز و مدح (ملک محمد) قصری – منوچهری دامغانی

در وصف نوروز و مدح (ملک محمد) قصری
نــوروز درآمـــد ای مـــنــوچـــهــری
بــا لــالــه لــعــل و بــا گــل خــمـری
مـرغـان زبــان گـرفـتــه را یـکـســر
بــگــشــاده زبــان رومــی و عــبــری
یـک مـرغ ســرود پــارســی گـویـد
یــک مــرغ ســـرود مــاورالـــنــهــری
در زمجـره شد چـو مطربـان، بـلبـل
در زمـزمه شـد چـو موبـدان، قـمـری
مـانـد ورشــان بــه مـقـری کـوفـی
مـانـد ورشــان بــه مـقــری بــصــری
در دامـن کـوه، کـبــک شـبــگـیـران
در رفـت بـه هـم بـه رقـص بـا کـدری
بـر پـر الـفـی کـشـید و نـتـوانسـت
خـمـیـده کـشـید الـف ز بـی صـبـری
بـر پـربـکـشـیـد هـفـت الـف یـا نـه
از بــی قـلـمـی و یـا ز بــی حــبــری
طوطی بـه حـدیث و قصه اندر شد
بــا مــردم روســتــایــی و شــهــری
پــیـراهـنـکــی بــریـد و شــلــواری
از بـــیــرم ســرخ و از گــل حـــمــری
پـیـراهـنـکـی بـی آسـتـین، لـیکـن
شــلــوار چــو آســتــیـن بــوعــمـری
هدهد چـو کـنـیزکـیسـت دوشـیزه
بــــا زلـــف ایـــاز و دیـــده فـــخـــری
بر فرق زده ست شانه ای شیزین
بــی گـیـســو یـکـی دراز از غــمـری
بــر شــاخ درخــت ارغـوان بــلـبــل
مــانـد بــه جــمـیـل مـعــمـر عــذری
بــی وزن عــروض شــعـرهـا گـویـد
شــاعـر نـبــود بــدیـن نـکـو شـعـری
طـاووس مـدیـح عـنـصــری خــوانـد
دراج مـــســـمـــط مـــنـــوچـــهـــری
بــر بــرگ ســپــیـد یـاسـمـیـن تــر
بــر ریــخــت قــرابــه مــی حــمــری
جـنـبــیـد سـر خـجـسـتـه نـتــوانـد
بــرگــردن کــوتــهـش ز پــر عــطــری
خــــون دل لــــالـــه در دل لـــالـــه
افـسـرده شـد از نـهیب کـم عـمـری
صــد گــردنــک زبــرجــدیـن دیــدی
بـــر یــک تـــن خــرد نــرگــس بـــری
زریــن ســـرکــی فــراز هــر گــردن
شش گوش بر او ز سیم هل تدری؟
شـمـشـاد نـگـر بــدان نـکـوزلـفـی
گــلــنــار نــگــر بــدان نــکــوچــهـری
ای تــازه بــهـار! سـخـت پــدرامـی
پــــیـــرایـــه دره و زیـــور عـــصــــری
بــا رنـگ و نـگــار جــنـت الـعــدنـی
بــا نــور و ضــیــاء لــیـلــت الــقــدری
از بـوی بــدیـع و از نـسـیـم خـوش
چــون نـافـه مـشــک و عـنـبــر تــری
وز رنــگ و نــگــار و صــورت نـیـکــو
چــون قـصـر مـلـک مـحــمـد قـصـری
مـــیـــر اجــــل مـــظـــفـــر عـــادل
قــطـــب کــرم و نــتـــیــجـــه حـــری
بــا چــهـره مـاه و طــلــعــت زهـره
بـــا زهــره شــیــر و عــفــت زهــری
بــرداشـتــه زرق مـهـتــر و کـهـتــر
دریــافــتــه طــبــع بـــری و بـــحــری
افزون بـه شرف ز شرقی و غربـی
افـزون بـه نـسـب ز تـیمـی و بـکـری
بــریـده چـو طـبــع مؤمـن از مـرتــد
از بـــددلــی و بـــدی و بـــدمــهــری
بـــا مـــهــره آهــنــیــن دبـــوس او
بــر مـهـره پــشـت شـیـر نـر بــگـری
گـر ســنـگ ده آســیـا فــرو افــتــد
در پـــیــش رخـــش ز کــوکـــب دری
از پـس نـجـهـد دلـش بــه یـک ذره
کــس را نــبــود دلــی بـــدیــن نــری
ور زانــکــه بــغــردی بــنــاگــاهــان
پــیــرامــن او پـــلــنــگ یــا بـــبـــری
زان جـانب خـویش ننگـرد زین سـو
از نــنــگ حــقــارت و ز بـــی قــدری
مــیـرا! مــلــکــا! ســتــاره و بــدرا!
مـیـری، مـلـکــی، ســتــاره و بــدری
گر یمن کـسـی طـلب کـند، یمنی
ور یسـر کـسـی طـلب کـند، یسـری
دیـوانــه طــنــاب کــاغــذیـن نــدرد
چــونــانـکــه تــو صــف آهـنـیـن دری
چــون تــیـغ کـه شـاخ گـنـدنـا بــرد
تـــو ســـنــگ بـــزرگ آســیــا بـــری
آنــگــاه کــه شــعــر تــازی آغــازی
هـمـتـای لـبـیـد و اوس بــن حـجـری
وانـگـاه کـه شـعـر پـارسـی گـویی
اســتــاد شــهـیـد و مـیـر بــونـصـری
بــا جـام بـه بــزم، خـیـر بــرخـیـری
بــا تــیــغ، بــه رزم، شــر بــر شــری
در حــرب، هــزار کــیــمــیــا دانــی
چــون حــارث ابــن ظــالــم الــمــری
تـا هسـت خـلاف شیعی و سـنی
تـا هـسـت وفـاق طـبــعـی و دهـری
تـا «فـاتـحـت الـکـتـاب » بــرخـوانـد
انـدر عــرب و عــجــم یـکـی مـقــری
در دولــت فــرخــجــســتـــه آزادی
در دایـــره ســـپـــهـــر بـــی غـــدری

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.