در وصف نوروز و مدح خواجه احمدبن عبدالصمد وزیر – منوچهری دامغانی

در وصف نوروز و مدح خواجه احمدبن عبدالصمد وزیر
نـــوروز روز خـــرمـــی بـــیـــعـــدد بـــود
روز طــواف ســاقــی خــورشــیــد خــد بــود
مجـلـس بـه بـاغ بـاید بـردن، کـه بـاغ را
مـفـرش کـنـون ز گـوهـر و مـسـنـد زنـد بــود
آن بـرگـهـای شـاسـپـرم بـین و شـاخ او
چـون صـدهـزار همـزه کـه بـر طـرف مـد بـود
نـرگـس بـسـان حـلـقـه زنـجـیـر زر نـگـر
کــانــدر مــیــان حـــلــقــه زریــن وتـــد بـــود
اندر مـیان لـالـه، دلـی هسـت عـنبـرین
دل عـنبـرین بـود، چـو عـقـیقـین جـسـد بـود
آن خاک هست والد و گل بـاشدش ولد
بــس رشـد والـدی کـه لـطـیـفـش ولـد بــود
ابـر گـهـرفـشـان را هـر روز بـیـسـت بـار
خــنـدیـدن و گــریـســتــن و جــزر و مـد بــود
خورشید چون نبرده حبیبی که بـاحبیب
گاهیش وصل و صلح و گهی جنگ و صد بود
چشم خجسته را مژه زرد و میان سیاه
پــرده زبــرجــدیـن و عــقــیـقــیـن رمــد بــود
سـنبـل بـسـان زلفی بـا پـیچ و بـا عـقد
زلـف آن نـکـو بــود کـه بـه پـیـچ و عـقـد بــود
بــادام چـون شـیـانـی بــارد بـه روز بــاد
چــون دسـت راد احــمـد عـبــدالـصـمـد بــود

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.