در وصف صبوحی – منوچهری دامغانی

در وصف صبوحی
آمــد بـــانــگ خـــروس مؤذن مــیــخــوارگــان
صــبــح نـخــســتــیـن نـمـود روی بــه نـظــارگـان
کــه بــه کــتــف بــرفــکــنـد چــادر بــازارگـان
روی بــه مــشــرق نــهــاد خــســرو ســیـارگــان
بــــاده فـــراز آوریـــد چـــاره بـــیـــچـــارگـــان
قــومــوا شــرب الــصــبــوح، یـا ایـهـا الــنــائمــیـن
مــی زدگــانــیــم مــا، در دل مــا غـــم بـــود
چــــاره مــــا بـــــامــــداد رطــــل دمــــادم بـــــود
راحـــت کــژدم زده، کــشـــتـــه کــژدم بـــود
مــی زده را هــم بـــه مــی دارو و مــرهــم بـــود
هـر کـه صــبــوحــی کـنـد بــا دل خــرم بــود
بــا دو لــب مـشــکــبــوی، بــا دو رخ حــور عــیـن
ای پـسـر مـیگـسـار، نوش لـب و نوش گـوی
فتنه به چشم و به خشم فتنه به روی و به موی
ما سـیکـی خـوارنیک، تـازه رخ و صـلحـجـوی
تــو سـیـکـی خــواربــد، جــنـگ کـن و تــرشـروی
پــیـش مـن آور نـبــیـد در قـدح مـشــکـبــوی
تـــازه چــو آب گــلــاب، پـــاک چــو مــاء مــعــیــن
در همه وقـتـی صـبـوح خـوش بـودی ابـتـدی
بــهــتــر و خــوشــتــر بــود وقــت گــل بـــســدی
خــاســتــه از مـرغـزار غـلـغـل تــیـم و عـدی
در شــــــــــده آب کـــــــــبــــــــــود در زره داودی
آمـده در نـعـت بــاغ عـنـصـری و عـسـجــدی
و آمـــده انـــدر شــــراب آن صـــنـــم نـــازنـــیـــن
بــر کـف مـن نـه نـبــیـد، پــیـشـتـر از آفـتــاب
نــیــز مــســوزم بـــخـــور، نــیــز مــریــزم گــلــاب
مـیـزدگـان را گـلـاب بــاشــد قــطــره شــراب
بـــاشــد بـــوی بـــخــور، بـــوی بـــخـــار کــبـــاب
آخـتـه چـنگ و چـلب، ساخـتـه چـنگ و ربـاب
دیـده بــه شـکـر لـبــان، گـوش بــه شـکـر تــویـن
خــوشـا وقـت صـبــوح، خـوشـا مـی خـوردنـا
روی نـشـســتــه هـنـوز، دسـت بــه مـی بــردنـا
مــطــرب ســرمــســت را بــا رهــش آوردنــا
وز کـــدوی بــــربــــطــــی بــــاده فــــرو کـــردنـــا
گـــردان در پـــیــش روی بـــابـــزن و گـــردنــا
ســاغــرت انــدر یـســار، شــاهـدت انـدر یـمــیـن
کـرده گـلـو پـر ز بــاد قـمـری سـنـجـابــپـوش
کـبــک فـرو ریـخــتــه مـشـک بــه ســوراخ گـوش
بـلـبـلـکـان بـا نـشـاط، قـمـریـکـان بـا خـروش
در دهـن لــالــه مــشــک، در دهـن نــحــل نـوش
سـوسـن کـافـور بـوی، گـلـبـن گـوهر فـروش
وز مــه اردیــبــهــشــت کــرده بــهــشــت بــریـن
شـاخ سـمـن بـر گـلـو بـسـتـه بـود مـخـنـقـه
شــاخ گـل انـدر مـیـان بــســتــه بــود مـنـطــقــه
ابــر ســیــه را شــمــال کــرده بــود بــدرقــه
بـــدرقـــه رایــگـــان بـــی طـــمــع و مـــخـــرقـــه
بــاد ســحــرگــاهــیـان کــرده بــود تــفــرقــه
خــرمــن در و عــقــیــق بــر هــمــه روی زمــیــن
چــوک ز شـاخ درخـت خـویـشـتــن آویـخـتــه
زاغ ســـیــه پـــر و بـــال غـــالـــیــه آمــیــخـــتـــه
ابـــر بــهــاری ز دور اســب بــرانــگــیــخــتــه
وز ســم اســـبـــش بـــه راه لؤلؤ تـــر ریــخـــتـــه
در دهــن لــالــه بــاد، ریــخــتــه و بــیـخــتــه
بــیـخــتــه مـشــک ســیـاه، ریـخــتــه در ثــمـیـن
سـرو سـمـاطـی کـشـید بـر دو لـب جـویـبـار
چــون دو رده چـــتـــر ســبـــز در دو صــف کــارزار
مــرغ نــهـاد آشــیـان بــر ســر شــاخ چــنــار
چـــون ســـپـــر خـــیــزران بـــر ســر مــرد ســوار
گـشـت نـگـاریـن تــذرو پــنـهـان در کـشـتـزار
هـمـچــو عـروســی غـریـق در بــن دریـای چــیـن
وقت سحرگه کلنگ تـعبـیه ای ساختـه ست
وز لــب دریـای هـنـد تــا خــزران تــاخــتــه ســت
میغ سـیه بـر قـفـاش تـیغ بـرون آخـتـه سـت
طبـل فرو کوفتـه سـت، خـشت بـینداخـتـه سـت
مـاه نـو مـنـخـسـف در گـلـوی فـاخـتـه سـت
طــوطــیــکــان بـــا نــوا، قــمــریــکــان بــا انــیــن
گویی بـط سـپـید جـامه بـه صابـون زده ست
کــبــک دری ســاقــهـا در قــدح خــون زده ســت
بـر گـل تـر عـندلـیب گـنـج فـریدون زده سـت
لـشـکـر چـین در بـهار بـر کـه و هامـون زده سـت
لـاله سـوی جـویبـار لشـکـر بـیرون زده سـت
خــیــمــه او ســبـــزگــون، خــرگــه او آتــشــیــن
از دم طـاووس نـر مـاهـی سـربــر زده ســت
دســتــگـکـی مـوردتــر، گـویـی بــرپــر زده ســت
شـانگکـی ز آبـنوس هدهد بـر سـرزده سـت
بــر دو بــنـاگــوش کــبــک غــالـیـه تــر زده ســت
قـمـریـک طـوقـدار گـویـی ســر در زده ســت
در شـبــه گـون خـاتـمـی، حـلـقـه او بــی نـگـیـن
باز مرا طبع شعر سخت به جوش آمده ست
کـم سـخـن عـندلیب دوش بـه گـوش آمده سـت
از شـغـب خـردما لـالـه بـه هوش آمده سـت
زیر بـه بـانگ آمده ست بـم بـه خروش آمده ست
نسـتـرن مشـکبـوی مشـکفروش آمده سـت
سـیـمـش در گـردنـسـت، مـشـکـش در آسـتـیـن
چـون تـو بـگـیری شـراب مرغ سـماعـت کـند
لــالــه ســـلــامــت کــنــد، ژالــه وداعـــت کــنــد
از سـمن و مشـک و بـید، بـاغ شـراعـت کند
وز گـل ســرخ و ســپــیـد شــاخ صــواعــت کــنـد
شــاخ گـل مـشــکــبــوی زیـر ذراعــت کــنـد
عــنــبـــرهــای لــطـــیــف، گــوهــرهــای گــزیــن
بـــاد عــبـــیــر افــکــنــد در قــدح و جــام تــو
ابــــر گـــهـــر گـــســـتـــرد در قـــدم و گـــام تـــو
یـار ســمــنــبــر دهـد بــوســه بــر انـدام تــو
مـــرغ روایـــت کـــنـــد شـــعـــری بــــر نـــام تـــو
خــوبــان نــعــره زنــنــد بــر دهـن و کــام تــو
در لـبـشـان سـلـسـبـیـل در کـفـشـان یـاسـمـین

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.