در وصف شراب فرماید – منوچهری دامغانی

در وصف شراب فرماید
ای بـاده! فدای تـو همه جـان و تـن من
کـز بــیـخ بــکـنـدی ز دل مـن حـزن مـن
خوبست مرا کار به هر جا که تو باشی
بیداری من با تو خوشست و وسن من
بـا تـسـت همه انس دل و کـام حـیاتـم
بـا تـست همه عیش تـن و زیستن من
هر جـایگـهی کآنجـا آمـد شـدن تـسـت
آنـجـا همـه گـه بـاشـد آمـد شـدن مـن
وانجـا کـه تـو بـودسـتـی ایام گـذشـتـه
آنجـاسـت همه ربـع و طلول و دمن من
ای بــاده خــدایـت بــه مـن ارزانـی دارد
کـز تـسـت همه راحـت روح و بـدن مـن
یـا در خــم مــن بــادی یـا در قــدح مـن
یـا در کـف مـن بــادی، یـا در دهـن مـن
بـوی خـوش تـو بـاد همه ساله بـخـورم
رنــگ رخ تــو بـــادا بـــر پــیــرهــن مــن
آزاده رفــیـقــان مــنـا مـن چــو بــمـیـرم
از سـرخـتـریـن بـاده بـشـوییـد تـن مـن
از دانــه انــگــور بــســازیــد حــنــوطــم
وز بـــرگ رز ســـبـــز ردا و کــفــن مــن
در ســایـه رز انــدر، گــوری بــکــنــیـدم
تـا نـیـکـتـریـن جـایی بـاشـد وطـن مـن
گـر روز قـیـامـت بـرد ایـزد بـه بـهـشـتـم
جـوی مـی پـر خـواهم از ذوالـمـنن مـن

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.