در وصف خزان و مدح سلطان مسعول غزنوی – منوچهری دامغانی

در وصف خزان و مدح سلطان مسعول غزنوی
خــیـزیـد و خــز آریـد کـه هـنـگـام خــزانـسـت
بـــاد خـــنــک از جـــانــب خـــوارزم وزانــســـت
آن بـرگ رزان بـیـن کـه بـر آن شـاخ رزانـسـت
گــویـی بــه مــثــل پــیـرهــن رنــگ رزانــســت
دهقـان بـه تـعـجـب سـر انگـشـت گـزانسـت
کـانـدر چـمـن و بـاغ ، نه گـل مـانـد و نه گـلـنـار
طـــاووس بـــهــاری را، دنــبـــال بـــکـــنــدنــد
پــرش بــبــریـدنـد و بــه کــنـجــی بــفــکـنـدنـد
خـسـتـه بـه مـیـان بـاغ بـه زاریش پـسـنـدنـد
بــا او نـنــشــیـنـنــد و نـگــویـنــد و نــخــنــدنــد
ویــن پــر نــگــاریـنــش بــر او بــاز نــبــنــدنــد
تـــا بـــگـــذرد آذر مـــه و آیـــد (ســـپـــس) آذار
شبـگیر نبـینی که خجـستـه بـه چـه دردست
کـرده دو رخــان زرد و بــرو پــرچــیـن کـردســت
دل غالیه فامست و رخـش چـون گل زردست
گـوییـکـه شـب دوش مـی و غـالـیه خـوردسـت
بـویش همه بـوی سـمن و مشک بـبـردسـت
رنــگــش هـمــه رنـگ دو رخ عــاشــق بــیـمــار
بـنگر بـه تـرنج ای عـجـبـی دار کـه چـونسـت
پـسـتـانی سخـتـسـت و درازسـت و نگونسـت
زردست و سـپـیدست و سـپـیدیش فزونست
زردیـش بــرونـســت و ســپــیـدیـش درونـسـت
چـون سـیم درونـسـت و چـو دینـار بـرونسـت
آکـــنـــده بـــدان ســـیـــم درون لؤلؤ شـــهـــوار
نــارنــج چـــو دو کــفـــه ســـیــمــیــن تـــرازو
هــردو ز زر ســـرخ طــلــی کــرده بـــرونــســـو
آکــنــده بـــه کــافــور و گــلــاب خــوش و لؤلؤ
وانـــگــــاه یـــکــــی زرگــــر زیـــرک دل جــــادو
بـــا راز بـــه هــم بـــاز نـــهــاده لـــب هــر دو
رویــش بـــه ســـر ســـوزن بـــر آژده هـــمـــوار
آبــی چـو یـکـی جـوژک از خـایـه بــجــسـتــه
چــون جــوژگــکــان از تــن او مــوی بـــرســتــه
مادرش بـجـسـتـه سـرش از تـن بـگسـسـتـه
نــیــکــو و بـــانــدام جــراحــتــش بـــبـــســتــه
یــک پــایـک او را ز بــن انــدر بــشــکــســتــه
وآویــخــتــه او را بـــه دگــر پـــای نــگــونــســار
وان نـــار بـــکـــردار یـــکـــی حـــقـــه ســـاده
بــیــجــاده هــمــه رنــگ بـــدان حــقــه بـــداده
لــخــتــی گــهـر ســرخ در آن حــقــه نــهــاده
تــــوتــــو ســــلـــب زرد بــــر آن روی فـــتــــاده
بــر ســرش یـکـی غــالـیـه دانـی بــگـشــاده
واکــنــده در آن غــالــیـه دان ســونــش دیــنــار
وان سـیـب چـو مـخـروط یـکـی گـوی تــبــرزد
در مـــعـــصـــفـــری آب زده بـــاری ســـیــصـــد
بــر گـرد رخــش بــر، نـقـطـی چــنـد ز بــسـد
ونـــدر دم او ســــبــــز جــــلـــیـــلـــی ز زمـــرد
واندر شـکـمش خـردک خـردک دو سـه گـنبـد
زنگی بـچـه ای خـفـتـه بـه هر یک در، چـون قار
دهـقـان بــه سـحــرگـاهـان کـز خـانـه بــیـایـد
نــه هــیــچ بـــیــارامــد و نــه هــیــچ بـــپـــایــد
نــــزدیـــک رز آیـــد، در رز را بــــگــــشــــایـــد
تــا دخـتــر رز را چــه بــه کـارسـت و چـه بــایـد
یــک دخـــتـــر دوشـــیــزه بـــدو رخ نــمـــایــد
الــا هــمــه آبـــســتــن و الــا هــمــه بــیــمــار
گوید که شما دخـتـرکان را چـه رسیده ست؟
رخــســار شــمـا پــردگــیـان را بــدیـده ســت؟
وز خـانه شـما پـردگیان را که کشـیده سـت؟
ویـن پـرده ایـزد بـه شـمـا بـر کـه دریـده سـت؟
تا من بشدم خانه، در اینجا که رسیده ست؟
گــردیـد بــه کــردار و بــکــوشــیـد بــه گـفــتــار
تــا مــادرتــان گــفــت کــه مـن بــچــه بــزادم
از بــهـر شــمـا مـن بــه نـگــهـداشــت فــتــادم
قــفــلــی بــه در بـــاغ شــمــا بــر بــنــهــادم
درهـای شـمـا هـفـتــه بــه هـفـتــه نـگـشــادم
کـس را بــه مـثــل ســوی شــمـا بــار نـدادم
گــفــتــم کــه بــرآیــیــد نــکــونــام و نــکــوکــار
امــروز هـمــی بــیـنـمــتــان «بــارگــرفــتــه »
وز بــــار گــــران جــــرم تــــن آزار گــــرفــــتــــه
رخـــســـارکــتـــان گــونــه دیــنــار گــرفــتـــه
زهــدانــکــتـــان بـــچـــه بـــســـیــار گــرفــتـــه
پــســتــانـکـتــان شــیـر بــه خــروار گـرفــتــه
آورده شـکـم پــیـش و ز گـونـه شـده رخــســار
مــن نــیــز مــکــافــات شــمــا بــاز نــمــایــم
+انـدام شـمـا یـک بــه یـک از هـم بــگـشــایـم
از بـــاغ بـــه زنـــدان بـــرم و دیـــر بـــیـــایـــم
چـــون آمـــدمــی نــزد شـــمـــا دیــر نــپـــایــم
انــدام شـــمــا زیــر لــگــد خـــرد بـــســـایــم
زیـرا کـه شـمـا را بــجــز ایـن نـیـســت سـزاوار
دهــقــان بـــه درآیــد و فــراوان نــگــردشـــان
تــیـغــی بــکــشــد تــیـز و گــلـوبــاز بــردشــان
وانـگـه بــه تـبــنـگـویـکـش انـدر سـپــردشـان
ور زانـکــه نـگــنــجــنــد بــدو در فــشــردشــان
بـر پـشـت نهدشـان و سـوی خـانه بـردشـان
وز پــشــت فــرو گــیـرد و بــر هـم نــهـد انــبــار
آنـگـه بـه یکـی چـرخـشـت انـدر فـکـنـدشـان
بــرپــشـت لـگـد بــیـســت هـزاران بــزنـدشـان
رگـهـا بــبــردشـان، سـتـخـوانـهـا بـکـنـدشـان
پـشـت و سـر و پـهلو بـه هم اندر شـکـندشـان
از بــنــد شــبــانــروزی بــیـرون نــهـلــدشــان
تــا خــون بــرود از تــنــشــان پــاک، بــیــکــبــار
آنـگــاه بــیـارد رگــشــان و ســتــخــوانـشــان
جــایـی فــکــنـد دور و نـگــردد بــه کــرانـشــان
خـونشـان همه بـردارد و جـانشـان و روانشان
ونــدر فـــکـــنــد بـــاز بـــه زنــدان گــرانــشـــان
ســه مـاه شـمـرده نـبــرد نـام و نـشـانـشـان
دانــد کــه بـــدان خــون نــبــود مــرد گــرفــتــار
یک روز سـبـک خـیزد، شاد و خـوش و خـندان
پـــیــش آیــد و بـــردارد مـــهــر از در و بـــنــدان
چــون در نــگــرد بـــاز بــه زنــدانــی و زنــدان
صـد شـمـع و چـراغ اوفـتـدش بــر لـب و دنـدان
گـل بــیـنـد چــنـدان و سـمـن بــیـنـد چـنـدان
چـنـدانـکـه بـه گـلـزار نـدیده سـت و سـمـن زار
گوید که شـما را بـه چـسـان حـال بـکـشـتـم
انــدر خــمــتــان کــردم و آنــجــا بــنـگــشــتــم
از آب خـوش و خـاک یـکـی گـل بــسـرشـتــم
کـردم سـر خـمـتــان بــه گـل و ایـمـن گـشـتـم
بـانـگـشـت خـطـی گـرد گـل انـدر بـنـبـشـتـم
گــفــتــم کــه شــمـا را نـبــود زیـن پــس بــازار
امــروز بـــه خـــم انــدر نــیــکـــوتـــر از آنــیــد
نــیــکــوتـــر از آنــیــد و بـــی آهــوتـــر از آنــیــد
زنـــده تـــر از آنـــیــد و بـــنــیــروتـــر از آنــیــد
والـــاتـــر از آنـــیــد و نـــکـــو خـــوتـــر از آنــیــد
حــقــا کـه بــســی تــازه تــر و نـوتــر از آنـیـد
مــن نــیــز از ایــن پـــس نــنــمــایــمــتـــان آزار
از مــجــلــســتــان هــرگــز بــیــرون نــگــذارم
وز جــــان و دل ودیــــده گــــرامــــیــــتــــر دارم
بـــر فـــرق شـــمـــا آب گـــل ســـوری بـــارم
بــا جــام چــو آبــی بــه هـم انــدر بــگــســارم
مــن خـــوب مــکــافــات شـــمــا بـــاز گــزارم
مــن حـــق شـــمــا بـــاز گــزارم بـــه بـــتـــاوار
آنــگــاه یــکــی ســـاتـــگــنــی بـــاده بـــر آرد
دهــقــان و زمــانــی بـــه کــف دســـت بـــدارد
بـــر دو رخ او رنـــگـــش مـــاهــی بـــنــگـــارد
عــود و بـــلــســان بــویــش در مــغــز بـــکــارد
گـویـد کــه مـرا ایـن مـی مـشــکــیـن نـگـوارد
الــا کـــه خـــورم یــاد شـــه عـــادل مــخـــتـــار
ســلـطــان مـعــظــم مـلـک عــادل مـســعـود
کـمـتــر ادبــش حــلـم و فــروتــر هـنـرش جــود
از گــوهـر مـحــمـود و بــه از گـوهـر مـحــمـود
چـــونــانــکــه بـــه از عـــود بـــود نــایــره عـــود
داده سـت بـدو مـلـک جـهـان خـالـق مـعـبـود
بـــا خــالــق مــعــبـــود کــســی را نــبــود کــار
شـاهی کـه ز مـادر مـلـک و مهتـر زاده سـت
گیتی بگرفته ست و بخورده ست و بداده ست
مــلــک هـمـه آفــاق بــدو روی نـهـاده ســت
هرچ آن پـدرش می نگـشـاد او بـگشـاده سـت
هرگـز بـه تـن خـود بـه غـلط در نفـتـاده سـت
مـغـرور نـگـشـتـه سـت بــه گـفـتـار و بـه کـردار
شـاهـی کـه بـر او هـیـچ مـلـک چـیر نـبـاشـد
شـاهـی کـه شـکـارش بـجـز از شـیـر نـبــاشـد
یـک نـیـمـه گـیـتــی سـتــد و سـیـر نـبــاشـد
تـــا نــیــمــه دیــگـــر بـــگـــرد دیــر نــبـــاشـــد
ایـن یـافـتــن مـلـک بــه شـمـشـیـر نـبــاشـد
بـــایــد کـــه خـــداونـــد جـــهــانـــدار بـــود یــار
امسـال که جـنبـش کـند این خـسـرو چـالاک
روی هـمـه گــیـتــی کــنـد از خــارجــیـان پــاک
تـا روی بــه جـنـبــش نـنـهـد ابــر شـغـبــنـاک
صــافــی نـشــود رهـگــذر ســیـل ز خــاشــاک
چـون بــاد بــجـنـبـد نـبـود خـود ز پـشـه بــاک
چــون آتــش بــرخــیــزد، تــیــزی نــکــنــد خــار
شـیـریسـت بـدانـگـاه کـه شـمـشـیـر بـگـیـرد
نـی نـی کـه تـهـیـدسـت خـود او شـیـر بـگـیـرد
اصــحــاب گــنــه را بــه گــنــه دیــر بـــگــیــرد
آنــگـــه کـــه بـــگــیــرد ، زبـــر و زیــر بـــگــیــرد
گـر خـاک بــدان دسـت یـک اسـتــیـر بــگـیـرد
گـوگــرد کــنـد ســرخ، هـمـه وادی و کــهـســار
آن روز کـه او جـوشـن خـر پــشـتـه بــپــوشـد
از جــوشــن او مــوی تــنـش بــیـرون جــوشــد
چــنــدان بــزنـد نـیـزه کــه نـیـزه بــخــروشــد
بـنـدش بـه هـم انـدرشـود از بـسـکـه بـکـوشـد
دشـمـن ز دو پــسـتـان اجـل شـیـر بــنـوشـد
بـــگــذارد حــنــجــر بـــه دم خــنــجــر پــیــکــار
ای شــاه! تـــویــی شــاه جـــهــان گــذران را
ایــزد بـــه تــو داده ســت زمــیــن را و زمــان را
بــردار تــو از روی زمــیــن قــیــصــر و خــان را
یـک شـاه بــســنـده بــود ایـن مـایـه جــهـان را
بــا مـلـک چــکــارســت فــلــان را و فــلــان را
خــرس از در گــلـشــن نـه و خــوک از درگــلـزار
هر کـو بـجـز از تـو بـه جـهانـداری بـنشـسـت
بــیـدادگـرسـت ای مـلـک و بــیـخــرد و مـسـت
دادار جـــهــان مــلــک وقــف تـــو کــردســـت
بــر وقـف خــدا هـیـچــکـسـی را نـبــود دســت
از وقـف کـسـان دسـت بـبـایـد بـسـزا بـسـت
نـیـکـو مـثـلـی گـفـتـه سـت «الـنـار ولـا الـعـار»
جـــدان تــــو از مـــادر از بــــهـــر تــــو زادنـــد
از دهــر بـــدیــن مــلــک ز بــهــر تــو فــتــادنــد
این مـلـک بـه شـمـشـیـر بـرای تـو گـشـادنـد
خـود مـلـک و شـهی خـاصـه ز بـهر تـو نـهـادنـد
زین دسـت بـدان دسـت، بـه مـیراث تـو دادند
از دهـر بــد ایـن شـه را، ایـن مـلـکـت بــسـیـار
تـا تـو بـه ولـایت بـنـشـسـتـی چـو اسـاسـی
کـس را نـبــود بــا تــو دریـن بــاب ســپــاســی
زین، دادگری بـاشـی و زین حـق بـشـناسـی
پــاکــیـزه دلـی، پــاک تــنـی، پــاک حــواســی
کـز خـلـق بــه خـلـقـت نـتـوان کـرد قـیـاسـی
وز خــوی و طــبــیــعــت نــتــوان کــردن بــیــزار
ای بــــار خـــدای و مـــلـــک بــــار خـــدایـــان
ای نـــیــزه ربـــای بـــه ســـر نـــیــزه ربـــایـــان
ای راهــنـــمـــای بـــه ســـر راهــنـــمـــایــان
ای بــسـتــه گـشـای در هـربــسـتـه گـشـایـان
ای مـــلـــک زدایــنـــده هــر مـــلـــک زدایــان
ای چــــاره بـــــیــــچــــاره و ای مــــفــــرغ زوار
ای بــــار خــــدای هـــمـــه احــــرار زمـــانـــه
کـــز دل بــــزدایـــد لـــطـــفـــت بــــار زمـــانـــه
کـــردار تــــو ضــــد هـــمـــه کـــردار زمـــانـــه
در پــشــت عــدویــت تــو کــنــی بـــار زمــانــه
از پـــای افــاضـــل تـــو کــنــی خـــار زمــانــه
وز بــســتــر غــفــلــت تــو کــنـی مـا را بــیـدار
تـو زانـچـه بــگـفـتـنـد بــسـی بــهـتــر بــودی
بـــــرجـــــان و روان پـــــدرانــــت بـــــفـــــزودی
چــنـدانـکـه تــوانـسـتــی رحــمـت بــنـمـودی
چــنــدانـکــه تــوانـســتــی مــلــکــت بــزدودی
کـشـتــی حــســنـات و ثــمـراتــش بــدرودی
دشــوار تـــو آســان شــد و آســان تــو دشــوار
بـسـتـه مـشـواد آنـچـه بـه نصـرت بـگـشـادی
پــایــنــده هــمــی بــادا هــرچ آن تــو نــهــادی
هـمـواره هـمـیـدون بــه ســلــامــت بــزیـادی
بـا دولـت و بـا نعـمـت و بـا حـشـمـت و شـادی
وز تــو بـــپـــذیــراد مــلــک هــر چــه بـــدادی
وز کــیــد جــهــان حــافــظ تــو بــاد جــهــانــدار

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.