در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی دوم – منوچهری دامغانی

در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غزنوی دوم
آب آنــگــور بــیــاریــد کــه آبـــانــمــاهــســت
کـــار یــکــرویــه بـــه کــام دل شـــاهــنــشـــاهــســـت
وقـت مـنـظـر شـد و وقـت نظـر خـرگـاهسـت
دســت تـــابـــســتـــان از روی زمــیــن کــوتـــاهــســت
آب انــگــور خــزانــی را خــوردن گــاهــســت
کــه کــس امــســال نـکــرده ســت مــر او را طــلــبــی
شــاخ انـگـور کـهـن دخــتــرکــان زاد بــســی
کـــه نـــه از درد بـــنـــالـــیــد و نـــه بـــرزد نـــفـــســـی
همـه را زاد بـیکـدفـعـه، نه پـیش و نه پـسـی
نـــه ورا قــــابــــلــــه ای بــــود و نـــه فــــریـــادرســــی
ایـنـچـنـین آسـان فـرزنـد نـزاده سـت کـسـی
کــه نــه دردی مــتـــواتـــر بـــگــرفـــتـــش، نــه تـــبـــی
چون بـزاد آن بـچگان را، سر او گشت بـه خم
ونــدر آویــخـــت بـــه روده، بـــچـــگــان را، بـــه شــکــم
بــچــگــان زاد مــدور تــنــه، بــی قــد و قــدم
صـــد و ســـی بـــچـــه انـــدر زده دو دســـت بـــه هــم
دو تـکـز در شـکـم هریک ، نـه بـیش و نه کـم
نـه در ایـشــان ســتــخــوانـی، نـه رگـی، نـه عـصــبــی
چــون نـگـه کـرد بــدان دخـتــرکـان مـادر پــیـر
ســیــر بــودنــد یـکــایـک، چــه صــغــیــر و چــه کــبــیـر
کـردشـان مـادر بـسـتـر هـمـه از سـبـز حـریـر
نــه خـــورش داد مــر آن بـــچـــگــکــان را و نــه شـــیــر
نـه شـغـب کـردنـد آن بــچـگـکـان و نـه نـفـیـر
بـــچـــه گـــرســـنــه دیــدی کـــه نـــدارد شـــغـــبـــی؟
رزبـان گفـت چـه رایسـت و چـه تـدبـیر همی
مـــادر ایــن بـــچـــگـــکـــان را نــدهــد شـــیــر هــمــی
نــه بــه پــروردنــشــان بــاشــد آژیـر هـمــی
نــه رهــاشـــان کــنــد از حـــلــقـــه زنــجـــیــر هــمــی
بـمـرنـد این بـچـگـان گـرسـنـه بـر خـیر همـی
بـــیــم آنــســـت کـــه دیــوانــه شـــوم ای عـــجـــبـــی
رفـت رزبــان، چـو رود تـیـر بــه پـرتـاپ هـمـی
بــــه رز انـــدر بــــکــــشــــیـــد آب ز دولــــاب هـــمـــی
گـفـت اگـر شـیـر ز مـادر نـشــود یـاب هـمـی
ایــن تـــوانــم کــه دهــمــتـــان شــب و روز آب هــمــی
مـرد بـاید کـه کـند سـعـی در این بـاب همـی
تــــا خــــداونـــد پــــدیـــدار کـــنـــدتــــان ســـبــــبــــی
بــچــگــانـش بــنـهـادنــد تــن خــویـش بــرآب
نــچــخــیــدنــد و نــجــنــبـــیــدنــد از بـــســتـــر خــواب
گـرد کــردنـد ســریـن مـحــکـم کـردنـد رقــاب
رویــهــا یــکـــســـره کـــردنـــد بـــه زنـــگـــار خـــضـــاب
دادشـان رزبـان پـیوسـتـه سـرآبـی چـو گـلاب
نــشـــد از جـــانــبـــشـــان غـــایــب، روزی و شـــبـــی
گـفـت پــنـدارم کـایـن دخــتــرکـان زان مـنـنـد
چـون دل و چـون جـگـر و چـون تــن و چـون جــان مـنـنـد
تــا بــبــاشــنـد بــدیـن رز در مـهـمــان مـنـنـد
رز، فـــردوس مـــنــســـت، ایــشـــان رضـــوان مـــنــنــد
تـا دریـن بـاغ و درین خـان و درین مـان مـنـنـد
دارم انــدر ســـرشــان ســـبـــز کــشــیــده ســـلــبـــی
رزبـان تـاخـتـنـی کـرد بـه شـهـر از رز خـویش
در رز بــسـت بــه زنـجــیـر و بــه قـفـل از پــس و پــیـش
بـود یک هفـتـه بـه نزدیکـی بـیگـانه و خـویش
ز آرزوی بـــــچـــــه رز، دل او خـــــســـــتـــــه و ریـــــش
گفت کم صبـر نمانده سـت درین فرقت بـیش
رفـــت ســـوی رز، بــــا تــــاخـــتــــنـــی و خـــبــــبــــی
در چـو بـگـشـاد، بــدان دخـتـرکـان کـرد نـگـاه
دیـــد چــــون زنـــگــــی هـــر یـــک را دو روی ســــیـــاه
جــای جـای بــچـه تــابــان چـون زهـره و مـاه
بــــچـــه ســـرخ چــــو خـــون و بــــچـــه زرد چـــو کـــاه
ســر نـگـونـســار ز شــرم و رخ تــیـره ز گـنـاه
هــر یــکـــی بـــا شـــکـــم حـــامــل و پـــرمــاز لـــبـــی
رزبــــان را بـــه دو ابـــروی بـــرافـــتـــاد گـــره
گــــفــــت: لــــا حــــول و لــــا قــــوة الــــا بـــــالــــلــــه
ابــن بــلـایـه بــچـگـان را ز چـه کـس آمـده زه
هـمـه آبــســتــن گــشــتــنـد بــه یـک شــب کــه و مـه
نـیـسـت یک تـن بـه مـیـان هـمـگـان انـدر بـه
ایــنــچـــنــیــن زانــیــه بـــاشــد بـــچــه هــر عــنــبـــی
نـوزتــان مـادر شــش روز نـبــاشــد کــه بــزاد
نــــوزتـــــان نــــاف نــــبـــــریــــده و از زه نــــگــــشــــاد
نـوزتـان سـینـه و پـسـتـان بـه دهن بـر نـنهاد
نــوزتـــان روی نـــشـــســـت و نــوزتـــان شـــیــر نـــداد
هـمـه آبــسـتــن گـشـتـیـد و هـمـه دیـو نـژاد
ایــن مــکــافــات چــنــیــن بـــاشــدتـــان اجــر شــبـــی
راست گویید که این قصه و این نادره چیست
وانـکــه آبــســتــنــتــان کــرد بــگــویـیـد کــه کــیـســت
این چـه بـیشرمی و بـیبـاکی و بـیدادگریست
جــای آنـســت کــه بــایـد بــه شــمـا بــر بــگــریـســت
نه یکی و نه دو و نه سه، هشتـاد و دویست
ایــن هـــمـــه دخـــت بـــســـودن نـــتـــوانـــد عـــزبـــی
دخــتــران رز گــفــتــنـد کــه: مـا بــیـگـنـهـیـم
مــا تـــن خـــویــش بـــه دســت بـــنــی آدم نــنــهــیــم
ما همه سـربـسـر آبـسـتـن خـورشید و مهیم
مـــا تـــوانـــیــم کـــه از خـــلـــق زمـــان دور جـــهـــیــم
نــتــوانــیـم کــه از مــاه و ســتــاره بــرهــیـم
ز آفــــتــــاب و مــــه مــــان ســــود نــــدارد هــــربـــــی
روز هــر روزی، خــورشــیــد بــیــایــد بـــر مــا
خـــویــشـــتـــن بـــرفـــکــنــد بـــر تـــن مــا و ســـر مــا
چـون شـب آید بـرود خـورشـید از مـحـضـر مـا
مـــاهـــتـــاب آیـــد و درخـــســـبــــد در بـــســـتـــر مـــا
ویــن دو تـــن دور نــگـــردنــد ز بـــام و در مــا
نـــکـــنـــد هـــیـــچ کـــس ایـــن بـــی ادبـــان را ادبـــی
بــچــگــان مــا مــانـنـده شــمـس و قــمــرنـد
زانــکــه هــمــصــورت و هــمــســیــرت هــر دو پـــدرنــد
تــابــنــاکــنــد ازیـرا کــه دو عــلــوی گــهـرنـد
بـــچـــگــان آن بـــنــســـبـــتـــر کــه ازیــن بـــاب گــرنــد
چــهـره و رنــگ و رخ و عــادت آبــا ســپــرنــد
تـــهــمــت آلــوده نــگـــردنــد بـــه دیــگـــر ســـبـــبـــی
رزبــان گـفــت کـه ایـن مـخــرقـه بــاور نـکـنـم
تـــا بـــه تـــیــغ حـــنـــفـــی گـــردن هـــر یــک نـــزنـــم
تـا شـکـمـشـان نـدرم، تـا سـرشـان بـرنـکـنم
تــا بــه خــونــشــان نــشــود مــعــصــفــری پــیـرهـنــم
تــا فــراوان نــشــود تــجــربــت جــان و تــنـم
کـایـن خـشـوکـان را جـز شـمـس و قـمـر نـیـسـت آبـی
اگـر ایدونکـه بـه کـشـتـن نمـرنـد این پـسـران
آن خـــورشـــیــد و قـــمـــر بـــاشـــنــد ایــن جـــانــوران
زان کجـا نیسـت مه روشـن و خـورشـید مران
بـــه نــســـب بـــاز شــونــد ایــن پـــســران بـــا پـــدران
و گـر ایـدونـکـه بــبــاشــنـد ز پــشــت دگـران
از پــــس کـــشـــتـــن زنـــده نـــشـــونـــد، ای وربــــی!
رزبـــان آمــد و حــلــقــوم هــمــه بــاز بــریــد
قــطــره ای خــون بــه مـثــل از گـلـوی کــس نـچــکــیـد
نـه بـنـالـید از ایشـان کـس و نه کـس بـتـپـید
بـــاز آمــد هــمــگــانــرا ســوی چــرخــشــت کــشــیــد
بــه لـگــد نـاف و زهـار هـمـه از هـم بــبــریـد
کـه از ایـشــان، بــه تــن انـدر شــده بــودش غـضــبــی
پـوسـت هر یک بـفکند و ستـخـوان و جـگرش
خــونــشــان کــرد بـــه خــم انــدر و پــوشــیــد ســرش
پـس بـه صـاروج بـیـنـدود هـمـه بــام و بــرش
جـــامـــه گـــرم بـــرافـــکـــنـــد پـــلـــاســـیــن ز بـــرش
پـنـج شـش مـاه زمـسـتـانـی نـگـشـاد درش
دو ربـــــیــــع و دو جــــمــــادی و تــــمــــام رجــــبـــــی
آمـد آنـگــاه چــنـانـچــون مـتــکــبــر مـلــکــی
تــا بــبــیـنــد کــه چــه بــوده ســت بــهــر کــودکــکــی
بـه خـم اندر نگرید، از شـب رفـتـه سـه یکـی
دیـد انــدر خــم ســنــگــیـن هـمــه را گــشــتــه یـکــی
بــارخ رخـشـان چــون گـرد مـهـی بــرفـلـکـی
بـــر ســمــاوات عــلــی بـــر شــده زیــشــان لــهــبــی
رزبـان گـفـت کـه ایـن لـعـبـتـکـان بـیـگـنـهـنـد
هـیچ شـک نـیسـت کـه از نـسـبـت خـورشـید و مـهـنـد
از سـوی ناف و ز پـشـت دو گـرانمـایه شـهند
عــیـبــشــان نـیـســت اگــر مــادرکــانـشــان ســیـهـنـد
گـاه آنسـت کـه از محـنت و سـخـتـی بـرهند
جـــای آنـــســـت کـــه امـــروز کـــنـــم مـــن طـــربـــی
مجـلسـی سـازم بـا بـربـط و بـا چـنگ و ربـاب
بـــا تــرنــج و بــهــی و نــرگــس و بـــا نــقــل و کــبـــاب
بـگـسـارم بـه صـبـوح انـدر، زین سـرخ شـراب
کــه هــمــش گــونــه گــل بــیـنــم و هـم بــوی گــلــاب
گـویـم آنـگـاه بــدان قـطـره یـک داروی خــواب
یــاد بـــاد مـــلـــکـــی ، ذوحـــســـبـــی، ذونــســـبـــی
مــلــک شــیــردل پــیــلــتــن پــیـلــنــشــیـن
بـــوســـعــیــد بـــن ابـــوالــقــاســـم بـــن نــاصــر دیــن
نـه مـن و نیمـش تـیغـی کـه بـدو جـوید کـین
ســـه رش و نـــیـــم، درازی یـــکـــی قـــبـــضـــه ازیـــن
از عــبــاد مــلــک الــعــرش نــکــوکــارتــریــن
خوشخویی، خوش سخنی خوشمنشی، خوشحسبی
مـلـک حــق و مـلـکـزاده چــو مـســعــود بــود
کــــز ســــخـــــا و کــــرم کــــلــــی مــــوجـــــود بـــــود
مــیــر کــز گــوهــر پــاکــیـزه مــحــمــود بــود
هـــمـــچـــو مـــحـــمـــود بــــنـــای کـــرم و جـــود بـــود
هـر کـجــا عـود بــود، بــوی خــوش عـود بــود
نـــدمـــد بـــوی ز هـــر چـــوبـــی و از هــر حـــطـــبـــی
مــیـر بــایـد کــه چــنـو راد و مــلــکــزاده بــود
ایــــزدش فــــر و شـــــکــــوه مــــلــــکــــی داده بـــــود
هـنـد بــگـشـاده و آمـل هـمـه بـگـشـاده بـود
لــشـــکــر صـــعـــب ســـوی تـــرک فــرســـتـــاده بـــود
در دل قــیــصــر بـــیــم و فــزع افــتــاده بـــود
تـــا بـــیــارنــد بـــه غــزنــیــن ســر او بـــر خـــشــبـــی
ملک الـعـرش همه ملک بـه مسـعـود سـپـرد
کــشـــور عـــالــم، هــر هــفـــت بـــرو بـــر بـــشـــمــرد
جـملـه زنگـار همه هند بـه شـمشـیر سـتـرد
مــلــکــت هــنــد بــد و ســخــت حــقــیــر آمــد و خــرد
نـدبــی مــلــک ســپــاهـان را یـازیـد و بــبــرد
روم را مـــانـــده ســـت اکـــنــون کـــه بـــیــازد نــدبـــی
تـا جـهان بـاشـد، خـسـرو بـه سـلـامت مـاناد
ایـــزد از مـــلـــکــــت او چــــشــــم بــــدان دور کـــنـــاد
تــن او تــازه جـوان بــاد و دلـش خـرم و شـاد
پــــیــــشــــه او طــــرب و مــــذهــــب او دانــــش و داد
دشمن و دوسـت بـه کام دل این خـسـرو بـاد
مــــرســــانــــاد خــــداونـــد بــــه رویـــش تــــعــــبــــی

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.