در وصف جشن مهرگان و مدح ابوحرب بختیار – منوچهری دامغانی

در وصف جشن مهرگان و مدح ابوحرب بختیار
بــرخـیـز هـان ای جــاریـه، مـی در فـکـن در بــاطـیـه
آراسـتـه کـن مـجـلـسـی، از بــلـخ تــا ارمـیـنـیـه
آمـد خـجـسـتـه مـهـرگـان، جـشـن بـزرگ خـسـروان
نــارنــج و نــار و اقــحــوان، آورد از هــر نــاحــیــه
گـلـنـارهـا: بــیـرنـگـهـا، شـاهـسـپـرم: بـی چـنـگـهـا
گـلـزارهـا چـون گـنـگـهـا، بـسـتـانـهـا چـون اودیه
لــالــه نــرویـد در چــمــن، بــادام نــگــشــایـد دهـن
نه شـبـنم آید بـر سـمـن، نه بـر شـکـوفـه انـدیه
نرگس همی در بـاغ در، چـون صـورتـی از سـیم و زر
وان شاخه های مورد تـر چـون گیسوی پـر غالیه
وان نــارهــا بـــیــن ده رده، بـــر نــارون گـــرد آمـــده
چــون حــاجــیــان گــرد آمــده در روزگــار تــرویـه
گـردی بــر آبــی بــیـخــتــه، زر از تــرنـج انـگـیـخـتــه
خـوشـه ز تـاک آویخـتـه، مـاننـد سـعـد الـاخـبـیه
شــد گـونـه گـونـه تــاک رز، چــون پــیـرهـان رنـگــرز
اکــنــونــت بــایـد خــز و بــز گــردآوری و اوعــیـه
بــلـبــل نـگـویـد ایـن زمـان، لـحــن و ســرود تــازیـان
قـمـری نـگـردانـد زبــان، بــر شـعـر ابــن طـثـریـه
بـلـبـل چـغـانـه بــشـکـنـد، سـاقـی چـمـانـه پـرکـنـد
مـرغ آشــیـانـه بــفــکــنـد و انـدر شــود در زاویـه
انــگــورهـا بــر شــاخــهـا، مــانـنــده چــمــچــاخــهـا
واویجـشان چون کاخها، بـستـانشان چون بـادیه
گردان بـسـان کفـچـه ای، گردن بـسـان خـفـچـه ای
واندر شکمشان بـچـه ای، حـسناء مثـل الجـاریه
بــــچــــه نـــدانـــد از بــــوو مـــادر نـــدانـــد از عـــدو
آیـد بـبـردشـان گـلـو، بــا اهـل بـیـت و حـاشـیـه
آرد سـوی چـرخـشـتـشـان، وانگه بـدرد پـسـتـشـان
از فرقشـان و پـشـتـشـان وز رو، ز پـی وز ناصـیه
چـون خـانهاشـان بـرکـنـد، خـونشـان ز تـن بـپـراکـند
آرد فــرود و افــکــنــد، در خــســروانـی خــابــیـه
محـکـم کـند سـرهای خـم تـا ماه پـنجـم یا شـشـم
وانــگــه بــیـایـد بــافــدم آنــگــه بــیـارد بــاطــیـه
خـشـت از سـر خـم بـرکـنـد بـاده ز خـم بـیرون کـنـد
وانـگـه بـه قـمـعـی افـکـنـد در قـصـعـه مـروانـیـه
چـون صـبــح صـادق بــردمـد، مـیـر مـرا او مـی دهـد
جامی بـه دستـش بـرنهد چون چشمه معمودیه
گـوید: بـخـور کـت نوش بـاد، این جـام می در بـامداد
ای از در مـلـک قـبــاد بــا تــخــت و تــاج و الـویـه
ای بــخــتــیـار راســتــیـن مــولــا امــیـرالــمؤمــنـیـن
چـون تـو نه اندر خـانقین چـون تـو نه در انطـاکیه
آن کـوادب دانـد هـمـی، صـاحـب تــرا خـوانـد هـمـی
کـالـفـاظ تـو مـانـد هـمـی، بــالـفـاظـهـای بـادیـه
دسـتـت هی بـدره کـشـد، سـایل از آن بـدره کشـد
شاعر همی بدره کشد، پیشت به جای غاشیه
دشــمـنـت را جــویـنـدگــان، جــویـنـد انـدر دومـکــان
در بـند و چه در این جـهان، در آن جهان در هاویه
خـشمت اگر یک دم زدن، جـنبـش کند بـر خویشتـن
گـردد چـو اطـلـال و دمـن دیـوار قـسـطـنـطـانـیـه
از جـــد نـــیــکـــو رای تـــو، وز هــمـــت والـــای تـــو
رســواتــرنـد اعــدای تــو از نـقـشــهـای الـفــیـه
پــیــرایــه عــالــم تــویـی، فــخــر بــنــی آدم تــویـی
دانـاتـر از رسـتـم تـویـی در کـار جـنـگ و تـعـبـیـه
یـار تــو خـیـر و خـرمـی، چـون یـارشـاعـی فـاطـمـی
جـفت تـو جود و مردمی چون جـفت حاتـم ماویه
ما را دهی از طبـع خوش، ماهان خوش حـوران کش
چـون داد سـالـار حـبـش مر مصـطـفـی را جـاریه
روزی بــود کـایـن پــادشــا بــخــشـد ولـایـت مـر تــرا
از حـــد خــط اســتـــوا تـــا غــایــت افــریــقــیــه
بــر فـرخـی و بــر بــهـی، گـردد تــرا شـاهـنـشـهـی
این بـنـده را گـرمـان دهی، وان بـنده را گـرمـانیه
بـستـه عدو را دست پـس، چـون ملحـد ملعون خس
کش کرد مهدی در قـفـس و آویخـتـش در مهدیه
من گفـتـه شـعـری مشـتـهر، در تـهنیت و اندر ظـفـر
از «سیف اصدق » راست تـر در فتـح آن عموریه
چون من ترا مدحت کنم، گویی که خود اعشی منم
از بــســکـه انـدر دامـنـم از چــرخ بــارد قــافــیـه
تــا لــالـه و نـســریـن بــود، تــا زهـره و پــرویـن بــود
تـا جـشـن فـروردیـن بـود، تـا عـیـدهـای اضـحـیه
عـمـر تــو بــادا بــیـکـران، ســود تــو بــادا بــی زیـان
هـمـواره پــای و جـاودان، در عـز و نـاز و عـافـیـه

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.