در وصف بهار و مدح میرکامگار – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح میرکامگار
انـدر آمـد نـوبــهـاری چــون مـهـی
چون بهشت عدن شد هر مهمهی
بـر سـر هر نرگسـی ماهی تـمام
شـش سـتـاره بـر کـنـار هـر مـهـی
یا چو سیم اندوده شش ماه بدیع
حــلـقــه حــلـقــه گـرد زر ده دهـی
بـــامــدادان بــر هــوا قــوس قــزح
بــر مــثــال دامـن شــاهـنـشــهـی
پــنـج دیـبــای مــلــون بــر تــنـش
بــاز جــسـتــه دامـن هـر دیـبــهـی
هر کجا پـویی ز مینا خرمنی ست
هـر کـجـا جـویـی ز دیـبـا خـرگـهـی
نــرگــس تـــازه مــیــان مــرغـــزار
همچـو در سـیمین زنخ زرین چـهی
سـرو بـالـا دار هـم پـهـلـوی مـورد
چـــون درازی در کــنــار کــوتـــهــی
بــوسـتـان افـروز پـیـش ضـیـمـران
چــون نـزاری پــیـش روی فـربــهـی
بـر سـر هر شـاخـسـاری مرغکی
بـر زبــان هـر یـکـی بـسـم الـلـهـی
بـوسـتـان مـاننـده مـعـشـوق مـیر
بــا دگـرگـونـه لـبـاسـی هـر گـهـی
مـیر نـیکـوکـار و مـیر حـقـشـنـاس
مـهـربــانـتــر مـیـر و فـرخـتـر مـهـی
آفـــتـــاب روش انـــدر پــــیـــش او
چـون بـه پـیش آفتـاب اندر، سـهی
از زمـین بـر پـشـت پـروین افـکـنـد
گــر بــه نـوک نـیـزه بــردارد کــهـی
روز هیجـاهـا بـود کـشـور گـشـای
روز مـجـلـسـهـا بـود کـشـور دهـی
عـقـد جــود او هـمـه پــنـجـه بــود
خود بـه دست چپ بـود هر پنجهی
از فــراز هـمـت او نـیـســت جــای
«نیسـت آنسوتـر ز عبـادان دهی »
آفــریـن بــر مـرکـب مـیـمـون مـیـر
رفـتـه در یک خـطـوه یکـماهه رهی
مـرکـبـی، طـیاره ای، کـهـپـاره ای
شـخ نوردی که کـنی، وادی جـهی
تـیزگوشی، پـهن پـشتی، ابـلقی
گـردسـمـی، خـرد مـویی، فـربـهی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.