در وصف بهار و مدح فضل بن محمد حسینی – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح فضل بن محمد حسینی
وقـــت بـــهـــارســـت و وقـــت ورد مـــورد
گــیـتــی آراســتــه چــو خــلــد مــخــلــد
گــیــتــی فــرتــوت گــوژپــشــت دژم روی
بــنـگـر تــا چـون بــدیـع گـشـت و مـجــدد
بـــرنــا دیــدم کـــه پـــیــر گـــردد، هــرگــز
پـــیــر نــدیــدم کـــه تـــازه گــردد و امــرد
نرگس چون دلبریست سرش همه چشم
سرو چون معشوقه ایست تنش همه قد
لاله تـو گـویی چـو طـفـلکـیسـت دهن بـاز
لـبــش عـقـیـقـیـن و قـعـر کـامـش اسـود
بـرگ بـنفشه بـه خم، چـون پـشت درمزن
نـرگـس چــون عــشــر در مـیـان مـجــلـد
سـوسـن، چـون طـوطـی ز بــسـد مـنـقـار
بــاز بــه مـنـقـارش از زبــانـش عـســجــد
نــرگـــس، چـــون مـــاه در مــیــان ثـــریــا
لـالـه، چــو انـدر کـســوف گـوشــه فـرقـد
شـاخ گـل از بـاد کـرده گـردن چـون چـنـگ
مـرغـان بــر شـاخ گـشـتــه نـالـان از صـد
بــلــبــل بــر گــل بــســان قــولــســرایـان
پــاش بـــه دیــبـــا و خــیــزرانــهــا در یــد
مـرغ چـنـان بـوکـلـک دهـانـش بـه تـنـگـی
در گــلـوی او چــگــونـه گــنـجــد مـعــبــد
کـبـک دری گـر نـشـد مـهنـدس و مـسـاح
اینـهـمـه آمـد شـدنـش چـیسـت بـه راود
نــوز گـــل انــدر گـــلــابـــدان نــرســـیــده
قـطـره بـر او چـیسـت چـون گلاب مصـعـد
نـوز نـبــرداشـتــه سـت مـار سـر از خـواب
نرگس، چـون گشت چـون سـلیم مسهد
ابــر چــنـان مـطــرد ســیـاه و بــر او بــرق
هـمـچــو مـذهـب یـکــی کــتــاب مـطــرد
فـضـل مـحـمـد کـه هیچ کـس نـشـنـاسـد
فـضـل مـحـمـد چــنـانـکـه فـضـل مـحـمـد
صــاحــب عــادات نـیـک و ســیـد ســادات
قـــاعـــده مـــکـــرمـــات و فـــایـــده حـــد
تــاش بــه حــوا، مـلـک خـصـال، هـمـه ام
تـــاش بـــه آدم، بـــزرگـــوار هــمــه جـــد
بــــار خـــدایـــی کـــه جــــود را و کـــرم را
نـیسـت جـز او در زمـانـه مـنـزل ومـقـصـد
چـون عـلـوی و حـسـینـی اسـت سـتـوده
دو طـــرف او، چـــنــان دو حـــد مـــهــنــد
وان هـنــر بــیـعــدد کــه هــســت بــدو در
هسـت چـنان گوهری که هسـت مسـند
تـــا نــبـــود روضـــه مــبـــارک مــحـــمــود
عـود نـرویـد بــر او، نـه ســنـبــل و نـه نـد
مــرد هـنـرمــنـد، کــش نــبــاشــد گــوهـر
بـــاشــد چــون مــنــظــری قــواعــد او رد
مــرد گــهـرمــنــد، کــش خــرد نــبــود یـار
بــاشـد چــون دیـده ای کـه بــاشـد ارمـد
این هـنـری خـواجـه جـلـیل چـو دریـاسـت
بــا هــنــر بــیـشــمــار و گــوهــر بــیـعــد
صـاحـب مـخـبـر کـسـی بـود کـه بـود بــاز
مـنـظـر و مـخـبـرش بـی تـغـیـر و بـی کـد
بـس کـس کـو گـیـرد و نـبـخـشـد، هـرگـز!
بـس کـس کـو گـیرد و بـبـخـشـد، سـرمد
خـواجـه بـسـان غضنفریسـت کجـاهسـت
بـه سـتـدن و دادنـش دو دسـت مـسـعـد
مـعـطـی و مـالـش بـدان دهـد کـه نـجـوید
وانـکــه بــجــویـد ازوســت مــال مــبــلــد
خـواجـه دهد سیم و زر چـو کوه بـه طالب
بـسـکه عمل هسـت، قول اوسـت مبـعد
خــواجــه چــنــان ابــر بــاردار مــطــرنــاک
هسـت بـه قـول و عـمل همیشـه مـجـرد
خـواجـه چـو ابـر دمـنده ایسـت کـه جـاوید
هـسـت بــه رنـج دل و بــه هـیئت مـفـرد
گـر بــه هـنـر زیـبــد و بــه گـوهـر، بــالـش
او را زیــبــد چــهــار بـــالــش و مــســنــد
هــر کــه ز فـــرمــان او فــراز نــهــد پـــای
شـوم بــرافـتــد، چـو بــرق بــر تــن ارعـد
هـیـبــتــش الـمـاس سـخــت را بــکـفـانـد
چــون بــکــفــانـد دو چــشــم مــار زمــرد
در شـــرر خـــشــم او بـــســـوزد یــاقــوت
گـــرش نـــســـوزد شـــرار نـــار مـــوقـــد
شــاعـر و مـهـتــر دلـســت و زیـرک و والـا
رودکــی دیـگــرســت و نـصــربــن احــمـد
هـسـت طـبـیـب بـزرگ و هـسـت مـنـجـم
فـلـسـفـی و هندسـی و صـاحـب سـودد
کـاتـب نیکـسـت و هسـت نحـوی اسـتـاد
صـاحـب عـبــاد هـسـت و هـسـت مـبـرد
فــاعــل فــعــل تـــمــام و قــول مــصـــدق
والـــی عـــزم درســــت و رای مـــســـدد
حـــکـــمـــت او را ز نـــور بــــاری جـــنـــت
هــمـــت او را ز فـــرق فـــرقـــد مـــرقـــد
شــــرم زمـــانـــی ز روی او نـــشـــود دور
گــویـی کــز شــرم ســاخــتــنــد ورا خــد
گــــر بــــرود رود نـــیـــل بــــر در قــــدرش
از هـنـرش جــزر گــیـرد، از کــرمــش مــد
بـاسـش، چـون نسـج عـنکـبـوت کند روی
جــوشــن خــر پـــشــتـــه را و درع مــزرد
هـر کـه قـیاسـش کـنـد بـه آصـف و حـاتـم
واجـــب گـــردد بـــر او ز روی خـــرد حـــد
شـیـر، نـخـواهـد بــه پـیـش او در، زنـجـیـر
بــاز، نــخــواهــد بــه پــیـش او در، مــرود
جــام، نـخــواهـد بــه کــف او در، مـطــرب
اســب، نـخــواهـد بــه زیـر او در، مــقــود
تــا گـل خــیـری بــود چــو روی مـعــصــفـر
تــا تــن سـنـبــل بــود چــو زلـف مـجــعـد
تــا بـــچــرد رنــگ در مــیــانــه کــهــســار
تـــا بـــچـــمــد گــور در مــیــانــه فـــدفــد
بــاش هـمـیـشـه نـدیـم بــخـت مـسـاعـد
بــاش هــمــیـشــه قــریـن مــلــک مؤبــد
لبـت به می، کف به جام و گوش به بـربط
دلـــت قـــوی، تـــن جـــوان و روی مـــورد

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.