در وصف بهار و مدح خواجه علی بن محمد – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح خواجه علی بن محمد
هنگام بـهارسـت و جـهان چـون بـت فـرخـاز
خـیز ای بـت فـرخـار، بـیـار آن گـل بـی خـار
آن گل که مر او را بـتـوان خـورد بـه خـوشی
وز خـوردن آن روی شـود چــون گـل بــربــار
آن گل کـه مر او را بـود اشـجـار ده انگشـت
و آمد شدنش بـاشد از اشـجـار بـه اشجـار
آن گـل کـه بــه گـردش در نـحــلـنـد فــراوان
نـحـلـش مـلـکـانـنـد بــه گـرد انـدر و احــرار
هـمــواره بــه گــرد گــل طــیـار بــود نــحــل
ویـن گـل بـه سـوی نـحـل بــود دایـم طـیـار
در سـایـه گـل بـایـد خـوردن مـی چـون گـل
تــا بــلــبــل قــوالــت بــر خــوانــد اشــعــار
تــا ابــر کــنــد مــی را بـــا بـــاران مــمــزوج
تـا بـاد بـه می در فـکـند مـشـک بـه خـروار
آن قــطــره بـــاران بــیــن از ابـــر چــکــیــده
گـشـتـه سـر هر بـرگ از آن قـطـره گـهربـار
آویـخـتــه چــون ریـشـه دسـتــارچـه سـبــز
سـیمین گرهی بـر سـر هر ریشـه دسـتـار
یـا هـمـچـو زبـرجـد گـون یک رشـتـه سـوزن
انــدر ســر هــر ســوزن یـک لؤلؤ شــهــوار
آن قــطــره بــاران کـه فــرو بــارد شــبــگـیـر
بــر طـرف چــمـن بــر دو رخ ســرخ گـل نـار
گـویـی بــه مـثــل بــیـضــه کـافـور ریـاحــی
بــر بــیـرم حـمـرا بــپــراکـنـده سـت عـطـار
وان قــطــره بــاران کــه فــرود آیــد از شــاخ
بـر تـازه بـنـفـشـه، نه بـه تـعـجـیل بـه ادرار
گـویـیـکـه مـشــاطــه ز بــر فـرق عـروســان
مــاورد هـمــی ریـزد، بــاریـک بــه مــقــدار
وان قــطــره بــاران ســحــرگــاهـی بــنـگــر
بــر طــرف گــل نـاشــکــفــیـده بــر ســیـار
هـمـچـون سـرپـسـتـان عـروسـان پــریـروی
وانـدر سـر پـسـتـان بـر، شـیر آمـده همـوار
وان قــطــره بــاران کــه چــکــد از بــر لــالـه
گــردد طــرف لــالــه از آن بـــاران بـــنــگــار
پــنـداری تــبــخـالـه خـردک بــدمـیـده سـت
بـــر گــرد عــقــیــق دو لــب دلــبــر عــیــار
وان قـطـره بـاران کـه بـرافـتـد بـه گـل سـرخ
چون اشک عروسیست برافتاده به رخسار
وان قـطـره بـاران که بـرافـتـد بـه سـر خـوید
چـون قطـره سـیمابـسـت افـتـاده بـه زنگار
وان قـطـره بــاران کـه بــرافـتــد بــه گـل زرد
گـویی کـه چـکـیده سـت مـل زرد بـه دینـار
وان قـطـره بــاران کـه چـکـد بـر گـل خـیـری
چـون قـطـره می بـر لب معـشـوقه میخـوار
وان قـطـره بـاران که بـرافـتـد بـه سـمنبـرگ
چـون نـقـطـه سـفـیـداب بـود از بــر طـومـار
وان قـــطـــره بـــاران ز بـــر لـــالــه احـــمــر
هــمــچــون شــرر مــرده فــراز عــلــم نــار
وان قـطــره بــاران ز بــر ســوســن کـوهـی
گـویـی کــه ثــریـاســت بــریـن گـنـبــد دوار
بــر بــرگ گــل نـســریـن آن قــطــره دیـگــر
چـون قـطـره خـوی بـر ز نـخ لـعـبـت فـرخـار
آن دایــره هــا بـــنـــگـــر انـــدر شـــمـــر آب
هـر گـه کـه در آن آب چــکـد قـطـره امـطـار
چــون مـرکــز پــرگــار شــود قــطــره بــاران
وان دایـــره آب بــــســــان خــــط پــــرگـــار
مــرکــز نــشـــود دایــره وان قــطــره بـــاران
صــد دایـره در دایـره گــردد بــه یـکــی بــار
آن دایــره پـــرگـــار از آنــجـــای نــجـــنــبـــد
ویـن دایـره از جــنـبــش صــعـب آرد رفـتــار
هــر گــه کــه از آن دایــره انــگــیــزد بـــاران
از بــاد درو چــیـن و شــکــن خــیـزد و زنــار
گـویی عـلـمی از سـقـلـاطـون سـپـیدسـت
از بــاد جــهـنـده مـتــحــرک شــده نـهـمـار
وانــگــه کــه فـــرو بـــارد بـــاران بـــه قــوت
گـــیــرد شـــمــر آب دگـــر صـــورت و آثـــار
گـردد شـمـر ایـدون چـو یـکـی دام کـبــوتــر
دیدار ز یک حـلـقـه بـسـی سـیمین مـنقـار
چـون آهـن سـوده کـه بـود بــر طـبـقـی بــر
در زیر طـبـق مـانـده ز مـغـنـاطـیس احـجـار
ایـن جـوی مـعـنـبــر بــر و ایـن آب مـصـنـدل
پـــیــش در آن بـــار خــدای هــمــه احـــرار
گویی که همه جوی، گلابست و رحیقست
جـویسـت بـه دیدار و خـلیجـست بـه کردار
زیـن پــیـش گــلـاب و عــرق و بــاده احــمـر
در شــیـشــه عـطـار بــد و در خــم خــمـار
از دولــت آن خــواجــه عــلـی بــن مـحــمـد
امـروز گـلـابــسـت و رحـیـقـسـت در انـهـار
آن ســیـد ســادات زمــانــه کــه نــخــواهـد
شـاعـر بـه مـدیحـش ز خـداونـد سـتـغـفـار
از تـیـغ، بــه بــالـا بــکـنـد مـوی بـه دو نـیـم
وز چــرخ بــه نـیـزه بــکـنـد کـوکــب ســیـار
گــر نــاوکــی انــدازد عــمــدا بـــنــشـــانــد
پـیـکـان پـسـین نـاوک در پـیـشـین سـوفـار
ای بــار خــدایـی کــه هــمــه بــار خــدایـان
دادنـد بــه اصــل و شــرف و گـوهـرت اقـرار
هـم گـوهـر تـن داری، هـم گـوهـر نـسـبـت
مـشـکـسـت هر آنجـا کـه بـود آهوی تـاتـار
یـاقـوت نـبــاشــد عـجــب از مـعـدن یـاقـوت
گــلــبــرگ نـبــاشــد عــجــب انـدر مـه آذار
از مــردم بـــداصــل نــخــیــزد هــنــر نــیــک
کــافــور نــخــیــزد ز درخــتــان ســپـــیــدار
جــبــارتــری چــون مـتــواضــعـتــر بــاشــی
بــاشـی مـتـواضـعـتـر، چـون بـاشـی جـبـار
الـحـق کـه سـزاوار تـو بـوده سـت ریـاسـت
و ایـزد بــرســانــیــده ســزا را بــه ســزاوار
انگشتـری جـم بـرسـیده سـت بـه جـم بـاز
وز دیــو نــگــون اخـــتـــر بـــرده شـــده آوار
جــبــار هـمــه کــار بــه کــام تــو رســانـیـد
بـــادات شـــب و روز خـــداونــد نــگـــهــدار

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.