در وصف بهار و مدح خواجه طاهر – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح خواجه طاهر
بــاد نـوروزی هـمـی در بــوســتــان ســامــر شــود
تـا بـه سـحـرش دیده هر گـلـبـنـی نـاظـر شـود
گـل کـه شـب سـاهـر شـود پـژمـرده گـردد بــامـداد
وین گـل پـژمرده چـون سـاهر شـود زاهر شـود
ابــر هـزمــان پــیـش روی آســمــان بــنــدد نــقــاب
آسـمـان بــر رغـم او در بـوسـتـان ظـاهـر شـود
زردگــل بــیــمــار گــردد، فــاخــتــه بــیــمــار پــرس
یــاســمــیـن ابــدال گــردد خــردمــا زائر شــود
آســتــیــن نــســتــرن پــر بــیــضــه عــنــبــر شــود
دامـــن بــــادام بــــن پـــر لؤلؤ فـــاخـــر شـــود
مـرغ بــی بــربــط، بــه بــربــط سـاخـتـن دانـا شـود
آهو اندر دشـت چـون معشـوقگان شـاطر شود
بــلــبــل شــیــریـن زبــان بــر جــوزبــن راوی شــود
زنـدبــاف زنـدخــوان بــر بــیـدبــن شـاعـر شـود
کـبــک رقــاصــی کـنـد، ســرخــاب غــواصــی کـنـد
این بـدین معـروف گـردد، آن بـدان شـاهر شـود
بــاد هــمــچــون دزد گــردد هــر طــرف دیـبــاربــای
بــوسـتــان آراسـتـه چـون کـلـبــه تــاجـر شـود
هـر زمــان دزد انـدر افــتــد کــلــبــه را غــارت کــنـد
مــرغ چــون بــازاریـان بــر کــار نـاصــابــر شــود
نــوبــهـاران مــفــرش صــدرنــگ پــوشــد تــا مــگــر
دوســتــی از دوسـتــان خــواجــه طـاهـر شـود
اخــتــیـار اول ســلــطــان کــه از گــیـهــان مــنــش
اخـــتــــیـــار ذوالـــجـــلـــال اول و آخـــر شـــود
بــر هـوای خـویـشـتـن قـاهـر شـد و بـهـتـر کـسـی
او بــود کـو بــر هـوای خـویـشـتـن قـاهـر شـود
نیست جابـر بـر کس و بـر خویشتـن، و آنکس که او
بـر کسی جـابـر بـود، بـر خویشتـن جـابـر شود
پیش او هم مکرمت هم محمدت حاصل شده ست
هـادم بــخــل او بــود کـو جــود را عـامـر شــود
نـفــس او پــاکـیـزه اســت و خــلـق او پــاکـیـزه تــر
نفس تـن چون خلق تن طاهر شود طاهر شود
قدرتـش بـر خـشـم سـخـت خـویش می بـینم روان
مرد بـاید، کو بـه خـشـم سـخـت بـر قادر شـود
هـمـتــش آنـســت تــا غـالـب شـود بــر دشـمـنـان
راست چـون بـر دشمنان غالب شود غافر شود
ای قـوی رای و قـوی خـاطـر، مـرا مـعـلـوم نـیـسـت
هیچ کس چون تو، قوی رای و قوی خاطر شود
نـعــمـت بــســیـار داری، شــکــر از آن بــســیـارتــر
نعـمت افـزونتـر شـود آن را کـه او شـاکـر شـود
عـقـل و دین آمرت گـشـت و گـشـت مـامورت هوی
عـقـل و دین مامور گـردد، چـون هوی آمر شـود
از صــیـانـت، هـیـچ بــا فــاجــر نـیـامــیـزی بــه هـم
هر که بـا فـاجـر نشـیند، همچـنان فـاجـر شـود
دولــت ضــایــر بـــه گــاه صــلــح تـــو نــافــع شــود
دولـت نـافـع بــه گـاه خــشــم تــو ضـایـر شـود
کــهـتــر انـدر خــدمــتــت والــاتــر از مــهـتــر شــود
شـاعـر انـدر مـدحـتــت والـاتــر از شـاعـر شـود
تـــا مــوحـــد را دل انــدر مــعــرفــت روشــن شــود
تـا مـنجـم را دو چـشـم اندر فـلـک نـاظـر شـود
طــالـع مـســعـود پــیـش بــخــت تــو طــالـع شــود
طــایـر مـیـمـون فــراز تــخــت تــو طــایـر شــود

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.