در وصف بهار و مدح ابو حرب بختیار محمد – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح ابو حرب بختیار محمد
نــوروز، روزگـــار مــجـــدد کـــنــد هــمــی
وز بــاغ خـویـش بــاغ ارم رد کـنـد هـمـی
نرگـس مـیان بـاغ تـو گـویی درمـز نیسـت
اوراق عـشــرهـای مـجــلـد کـنـد هـمـی
در لــالــه زار، لــالــه نـعــمـان ســرخ روی
خـالی ز مشک و غالیه بـر خد کند همی
وان نـسـتــرن چـو نـاف بــلـوریـن دلـبــری
کـونـاف را مـیـانـه پــر از نـد کـنـد هـمـی
وان بـرگهای بـید تو گویی کسی بـه قصد
پـیـکـانـهـای پــهـن زبــرجـد کـنـد هـمـی
ضــرابـــوار شـــاخ گــل زرد هــر شــبـــی
دیـنــارهـای گــرد مــجــدد کــنـد هـمــی
از بــهـر آنــکــه زلــف مــعــقــد نـکــو بــود
سـنبـل بـه بـاغ زلـف مـعـقـد کـند همـی
وز بــهـر آنـکـه روی بــود ســرخ خــوبــتــر
گـلـنـار روی خــویـش مـورد کــنـد هـمـی
خــور بــاز مـجــمـری بــفـروزد بــرآسـمـان
گـویی کـه زر بـه تـیغ مـهنـد کـنـد همـی
ابــر گــلــاب ریــز هــمــی بــر گــلــابــدان
بــرروی گـل گـلـاب مـصـعـد کـنـد هـمـی
ابـــر بـــهــار بـــاز کــنــد مــطــرد ســیــاه
هر گه که روی خویش به راود کند همی
بـی عـود، بـاد، عـود مـثـلـث کـنـد هـمـی
بـــی تــاب آب درع مــزرد کــنــد هــمــی
بــاغ طـری سـتـبـرق رومـی کـنـد هـمـی
بـربـر هـمـی قـلـاده ز فـرقـد کـنـد همـی
بــر ســر عـصـابــه زر رومـی کـنـد هـمـی
دربــر لـبــاده ای ز زبــرجــد کــنـد هـمـی
سوسن سـرین ز بـیرم کحـلی کند همی
نـسـرین دهـان ز در مـنـضـد کـنـد همـی
لـالـه دل از فـتــیـلـه عــنـبــر کـنـد هـمـی
خـیری رخ از صحـیفه عسـجـد کند همی
بــاد بــزیـن صـنـاعـت مـانـی کـنـد هـمـی
مـرغ حـزیـن روایـت مـعـبــد کـنـد هـمـی
بـلـبـل گـلو گـشـاده سـحـرگـاه بـر درخـت
گــویـی ثــنـای مــیـر مؤیـد کــنـد هـمـی
بــوحــرب بــخــتــیـار مـحــمـد، کـه رای او
ارکــانـهـای مــلــک مؤکــد کــنـد هـمــی
طـوبـی بـر آن قـلم کـه بـه عـنوان نامه بـر
بــوحـرب بــخـتــیـار مـحـمـد کـنـد هـمـی
گـر هـیچ مـیر عـمـر مؤبـد کـنـد بـه فـضـل
این مـیر عـمـر خـویش مؤبـد کـنـد همـی
ور هیچ خـلـق سـعـد کـند طـالـع کـسـی
او طــالـع کـریـمـان اســعـد کـنـد هـمـی
بـی ابــر، فـعـل ابــر بـهـاری کـنـد هـمـی
بــی تـیـغ، کـار تـیـغ مـجـرد کـنـد هـمـی
رای مـــوافـــق و نـــیــت و اعـــتـــقـــاد او
عـالـم بـسـان خـلـد مـخـلـد کـنـد همـی
کـرداره سـلـیـمـتـریـن بــا عـدوی خـویـش
آنسـت کـاین سـلـیم مسـهد کـند همی
اقـبــال کـار مـرد بــه رای مـســدد اســت
او رای کــارهـای مــســدد کــنـد هـمــی
بـرش قلاده ایست که هر خرد و هر بزرگ
گـردن بــدان قــلـاده مـقـلـد کـنـد هـمـی
بـر هر کسـی لطـف کند و لطـف بـیشـتـر
بـر احـمد بـن قـوص بـن احـمد کند همی
چـونـانـش هـمـتـیسـت رفـیع و فـراشـتـه
کـز فـرق هر دو فـرقـد، مـرقـد کـند همی
بـا چـاکران خویش و جـز از چاکران خویش
احسان بـی نهایت و بـی حـد کند همی
این عادتش طبیعی وجودش جبلی است
هرعـادتـی نه مـرد مـسـعـد کـنـد همـی
کـان اخــتــیـار کـار نـیـایـد کـه بــنـده کـرد
ایـن اخـتــیـار مـیـر مـحــمـد کـنـد هـمـی
تـا بــاد مـشـکـبـیـز بـه اردیـبـهـشـت مـاه
عـالـم چـو عـارض بـت امـرد کـنـد همـی
بـــر پـــای بـــاد دولـــت مــیــر بـــزرگـــوار
کـوپــای حــادثــات مـقــیـد کــنـد هـمـی
زو قــوت و ســیـادت و ســودد مــبــاد دور
کـوقـوت و سـیادت و سـودد کـنـد هـمـی

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.