در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد – منوچهری دامغانی

در وصف بهار و مدح ابوحرب بختیار محمد
آمــــد نــــوروز هـــم از بــــامــــداد
آمــدنــش فـــرخ و فـــرخـــنــده بـــاد
بــاز جـهـان خـرم و خـوب ایـسـتـاد
مــرد زمــســتـــان و بـــهــاران بـــزاد
ز ابــر ســیـه روی ســمـن وی راد
گــیــتـــی گــردیــد چـــو دارالــقـــرار
روی گــل ســرخ بـــیــاراســتـــنــد
زلـفـک شــمـشــاد بــپــیـراســتــنـد
کـبـکـان بـر کوه بـه تـک خـاسـتـند
بــلـبــلـکـان زیـر و سـتـا خـواسـتـنـد
فـاخـتـگـان هـمـبــر بـنـشـاسـتـنـد
نــای زنــان بـــر ســر شــاخ چـــنــار
لـالـه بـه شـمـشـاد بــرآمـیـخـتـنـد
ژالــه بـــه گـــلــنــار درآویــخـــتـــنــد
بـر سـر آن مـشـک فـرو بـیـخـتـنـد
وز بـــر ایـــن در فـــرو ریـــخـــتـــنـــد
نـقـش و تـمـاثـیـل بــرانـگـیـخـتـنـد
از دل خــــاک و دو رخ کـــوهـــســـار
قــمــریـکــان نـای بــیـامــوخــتــنـد
صـلصـلکـان مشـک تـبـت سـوخـتـند
زرد گـلـان شــمـع بــرافـروخــتــنـد
ســرخ گــلــان یـاقــوت انــدوخــتــنـد
سـروبــنـان جــامـعـه نـو دوخـتــنـد
زین سـو و زان سـو بـه لـب جـویـبـار
بــلـبــلـکـان بــر گـلـکـان تــاخـتـنـد
آهــوکــان گــوش بـــرافــراخـــتـــنــد
گـورخـران مـیـمـنـه هـا سـاخـتـنـد
زاغـــان گـــلـــزار بـــپـــرداخـــتـــنـــد
بــیـدلـکـان جـان و روان بــاخـتــنـد
بـــا تـــرکـــان چـــگــل و قـــنــدهــار
بـاز جـهـان خـرم و خـوش یـافـتـیم
زی سـمـن و سـوسـن بـشـتـافـتـیم
زلــف پـــریــرویــان بـــرتـــافــتــیــم
دل ز غــم هـجــران بــشــکـافــتــیـم
خــوبــتــر از بــوقـلـمـون یـافــتــیـم
بـــوقـــلـــمـــونـــیــهــا درنـــوبـــهــار
پــیـکــر در پــیـکــر بــنـگـاشــتــیـم
لــالــه بــر لــالــه فــرو کــاشــتــیــم
گـیـتــی را چـون ارم انـگـاشـتــیـم
دشـت بــه یـاقـوت تــر انـبــاشـتـیـم
بـاز بـه هـر گـوشـه بـرافـراشـتـیـم
شـــاخ گـــل و نـــســـتــــرن آبــــدار
بـاز جـهان گشت چو خرم بـهشت
خـویـد دمـید از دو بـنـاگـوش مـشـت
ابــر بــه آب مــژه در روی کــشــت
گل به مل و مل به گل اندر سرشت
بــاد سـحــرگـاهـی اردیـبــهـشـت
کــرد گــل و گــوهــر بـــر مــا نــثـــار
صحرا گویی که خورنق شده ست
بـستان همرنگ ستبـرق شده ست
بـلبـل همطبـع فرزدق شـده سـت
سوسن چـون دیبـه ازرق شده ست
بـاده خـوشبـوی مروق شده سـت
پـــاکـــتـــر از آب و قـــویـــتـــر ز نـــار
مـرغ نبـینی کـه چـه خـواند همـی
مـیـغ نـبــیـنـی کـه چـه رانـد هـمـی
دشــت بـــه چــه مــانــد هــمــی
دوسـت نـبـینی چـه سـتـانـد همـی
بــاغ بــتــان را بــنـشــانـد هـمــی
بــر ســمـن و نـســتــرن و لــالـه زار
مــن بـــروم نــیــز بــهــاری کــنــم
بــر رخــش از مــدح نــگــاری کــنــم
بــر ســرش از در خــمــاری کــنــم
بــر تــنـش از شــعـر شـعـاری کـنـم
ویــنــهــمــه را زود نــثــاری کــنــم
پـــیــش امــیــرالــامــرا بـــخــتـــیــار
بـار خـدایی کـه بـه تـوفـیـق بـخـت
بـر مـلـک شـرق عـزیزسـت سـخـت
میر همی بـرکشـدش لخـت لخـت
و آخـر کـارش بــدهـد تــاج و تــخــت
انــدک انــدک ســر شــاخ درخــت
عــالــی گــردد بــه مــیـان مــرغــزار
ایـزد تــیـغـش ســبــب ضـرب کـرد
قطـب همه شـرق و همه غـرب کرد
تــا پــدرش کـنـیـت ابــو حـرب کـرد
بـسـکـه شـد و بـا ملکـان حـرب کـرد
از لـطـف و آن ســخــن چــرب کـرد
خـلـق جـهـان طـالـبـش و دوسـتـدار
از کــــرم و نـــعــــمـــت والـــای او
کـس نـشـنـیـده سـت ز لـب لـای او
فـــر خـــدایـــی هـــمـــه آلـــای او
هـســت بــر آن قــالـب و بــالــای او
صــــــورت او و رخ زیــــــبـــــــای او
هسـت چـنـان مـاه دو پـنـج و چـهـار
مـــهــتـــر آزاده مــهــتـــر مـــنــش
کـز خـردش جـانـسـت از جـان تـنش
کـرده ظـفـرمسـکـن در مسـکـنش
بـــســتـــه وفــا دامــن در دامــنــش
خـلـق ندانم بـه سـخـن گـفـتـنش
در هـمـه گـیـتــی ز صــغــار و کــبــار
هـمــتــهـای مـلــکــی بــیـنـمــش
ســیـرتــهـای مــلــکــی بــیـنـمــش
دولــتــهـای فــلــکــی بــیـنــمــش
مــدت بـــرج فــلــکــی بـــیــنــمــش
بـویا چـون مـشـک زکـی بـینـمـش
گـــاه جـــوانـــمـــردی و گـــاه وقـــار
هـمـتــش از چـرخ هـمـی بــگـذرد
رایـش در غــیــب هــمــی بــنــگــرد
هـیـبــت او چــنـگــل شــیـران درد
دولــــت او ســــعــــد ابـــــد پــــرورد
بـــخـــتـــش هــر روز هــمــی آورد
قــافـــلــه نــعـــمــت را بـــر قــطـــار
تــا گــل خــودروی بــود خــوبــروی
تــا شــکـن زلـف بــود مـشــکــبــوی
تـا بـت کـشـمـیـر بـود جـعـد مـوی
تــا زن بــدمــهــر بــود جــنــگــجــوی
تــا زبــر ســرو کــنـد گــفــتــگــوی
بـــلــبـــل خــوشــگــوی بـــه آواز زار
عــمــر خــداونــدم پـــایــنــده بـــاد
بـــخــتــش هــر روز فــزایــنــده بـــاد
دسـتــش هـرگـاه گـشـایـنـده بــاد
رایـــش هـــر زنـــگ زدایــنـــده بـــاد
درد رونـــده طـــرب آیـــنـــده بــــاد
مــلــکـــت او را بـــه حـــق کــردگــار

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.