در وحدت ذات، گفته گوهرپاشی – قدسی مشهدی

در وحدت ذات، گفته گوهرپاشی
رمزی که بود فاش‌تر از هر فاشی
نقاش اگر به نقش در می‌آمد
هر نقش ز کلک او شدی نقاشی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.